Vyhľadávanie > Príklady z praxe
4439 výsledkov
...
Dátum publikácie: 20. 10. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnávateľ ide uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú na zastupovanie zamestnankyne XY. Stačí do pracovnej zmluvy uviesť, že sa pracovný pomer uzatvára na dobu určitú na zastupovanie materskej a rodičovskej dovolenky a uviesť tam dátum dva roky od nástupu do pracovného pomeru a po uplynutí doby 2 rokov urobiť dodatok, že sa pracovný pomer predlžuje do veku troch rokov dieťaťa s uvedením konkrétneho dátumu?

Dátum publikácie: 20. 10. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Zamestnankyňa u zamestnávateľa absolvovala adaptačné vzdelávanie ako učiteľka MŠ. Zamestnávateľ ju však preradil na pozíciu vychovávateľky v ŠKD. Musí absolvovať znovu adaptačné vzdelávanie ako vychovávateľka?

Dátum publikácie: 20. 10. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

V prípade, že prešli práva a povinnosti z pracovnoprávneho vzťahu na nového právneho nástupcu a pracovný pomer zamestnancov u zaniknutého zamestnávateľa trval nepretržite najmenej 24 mesiacov, je táto podmienka na poskytnutie príspevku na rekreáciu splnená aj u právneho nástupcu?

Dátum publikácie: 19. 10. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2017

V § 6 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o službách zamestnanosti je uvedené, že uchádzač o zamestnanie môže byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za určitých podmienok u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Čo znamená toto časové ohraničenie „bezprostredne“?

Dátum publikácie: 19. 10. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Koľko rokov je potrebné archivovať nasledujúce mzdové podklady v elektronickej/papierovej podobe: mzdové listy zamestnancov, výplatné pásky zamestnancov, dochádzku zamestnancov, evidencia pracovnej neschopnosti, mesačné výkazy pre Sociálnu poisťovňu, mesačné výkazy pre zdravotné poisťovne, prehľady a hlásenia na daňový úrad, evidenčné listy dôchodkového poistenia, podklady k mzdám, ročné zúčtovania dane?

Dátum publikácie: 19. 10. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 30. 7. 2020

Zamestnanec slovenského zamestnávateľa za účelom vykonania čiastkových úkonov, napr. zobratie prístroja alebo vzorky materiálu, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie poskytnutia objednanej služby klientovi, cestuje do iného štátu EÚ/EHS, pričom ide o krátkodobé cesty, napr. cesty trvajú 1 hodinu. Výslednú službu poskytuje slovenský zamestnávateľ na území SR. Predstavuje predmetná situácia režim vyslania v rámci cezhraničného poskytovania služieb v kontexte novely Zákonníka práce účinnej od 30. 7. 2020?

Dátum publikácie: 19. 10. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 30. 7. 2020

Je možné pri posudzovaní výšky mzdy vyslaného zamestnanca zahrnúť do jeho mzdy aj „prídavky“ (cestovné náklady, stravné, ubytovacie náklady) uvádzané v smernici 957/2018/EÚ?

Dátum publikácie: 19. 10. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013

Za akých podmienok môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi v nepretržitej prevádzke pracovnú pohotovosť na pracovisku po skončení jeho pracovnej zmeny?

Dátum publikácie: 19. 10. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec odpracoval v rozhodujúcom období 2. štvrťroka len 16 dní. V decembri 2019 mu bola vyplatená ročná odmena vo výške 1 000 €. Započítava sa pri pravdepodobnom zárobku aj ¼ z ročnej odmeny?

Dátum publikácie: 18. 10. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnankyňa nastúpila do pracovného pomeru dňa 15. 4. 2019. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú – 1 rok; do 14. 4. 2020. Pracovný pomer sa predĺžil do 31. 10. 2020. Zamestnankyňa oznámila zamestnávateľovi, že čaká dieťa a má lekárom určený termín pôrodu 18. 11. 2020 (nástup na MD 7. 10. 2020). Je možné v tomto prípade predĺžiť zamestnankyni pracovnú zmluvu do 31. 10. 2021?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.