Vyhľadávanie > Príklady z praxe
4104 výsledkov
...
Dátum publikácie: 23. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Po rodičovskej dovolenke nastúpila zamestnankyňa do práce od 1. 6. 2019. Zostatok minuloročných dovoleniek ku dňu nástupu po RD bol 91 dní. Z týchto vyčerpá do 31. 12. 2019 73 dní. Zostatok minuloročnej dovolenky bude 18 dní. Pracovný pomer trvá, v roku 2019 má nárok na 41 dní dovolenky. Túto si môže preniesť do roku 2020. Môže sa nevyčerpaná dovolenka z minulých rokov v dĺžke 18 dní preplatiť alebo platí ustanovenie Zákonníka práce, že sa prepláca iba časť dovolenky presahujúca 4 týždne dovolenky?

Dátum publikácie: 22. 1. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2008

V kolektívnej zmluve je dohodnuté, že pri úmrtí zamestnanca alebo zamestnanca na dôchodku mu bude z finančných prostriedkov zamestnávateľa zakúpený smútočný veniec. Je navrhnutá zmena, aby sa smútočný veniec kupoval z prostriedkov sociálneho fondu. Je to možné? 

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Je uzatvorená učebná zmluva, podľa ktorej zamestnávateľ finančne zabezpečuje žiaka a vypláca žiakovi odmenu za produktívnu prácu. Limituje zamestnávateľa zákon, akú maximálnu odmenu môže žiakovi vyplatiť?

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Firma má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania so strednou školou podľa § 8 zákona o odbornom vzdelávaní. So žiakom zamestnávateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu. Má firma nárok na zníženie základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona o dani z príjmov? ...

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Aja Mariniaková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Ako postupovať v prípade, ak firma XY s. r. o. chce zamestnať zamestnanca, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku, prechodný pobyt v inom členskom štáte, kde je aj zdravotne poistený a výkon jeho práce by bol v inom členskom štáte?

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Spoločnosť prenajíma kancelárske priestory, kde zamestnáva informátorov, ktorí pracujú v nepretržitej prevádzke, teda aj sobotu, nedeľu a v noci. Títo zamestnanci sú poberateľmi invalidného dôchodku a úrad práce prispieva zamestnávateľovi na prevádzkové náklady. Zamestnávateľ zamestnáva menej ako 20 zamestnancov. Môže zamestnávateľ dohodnúť v pracovnej zmluve nižšiu sumu mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu?

Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec má v pracovnej zmluve uvedené: „zložka mzdy – základ – hrubá mzda, plus 100 € mesačná odmena“. Nič iné tam uvedené nemá. Zamestnávateľ nemá kolektívnu zmluvu ani žiadny interný predpis, v ktorom by boli bližšie upravené podmienky. Je zamestnávateľ povinný túto odmenu dávať zamestnancovi každý mesiac?

Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

V starších pracovných zmluvách má zamestnávateľ uvedený bod, že zamestnanec súhlasí s používaním osobných údajov pre pracovnoprávne účely zamestnávateľa v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ako má zamestnávateľ tento bod vyriešiť? Má dodatkami k pracovným zmluvám uviesť, že tento bod sa ruší a nahrádza ho dokument "Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci pracovnoprávnych vzťahov“, ktorý bude dostupný k nahliadnutiu pre všetkých zamestnancov?

Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 9. 2011

Za akých podmienok je možné poskytnúť zamestnancovi, ktorý je príslušníkom tretej krajiny, neplatené voľno? V prípade vzniku prekážky v práci na strane zamestnávateľa je možné aj voči nemu uplatniť režim podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce, t. j. poskytovať mu náhradu mzdy v sume 60 % jeho priemerného zárobku?

Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnávateľ zamestnáva starobného dôchodcu v pracovnom pomere. V prípade skončenia pracovného pomeru má tento zamestnanec nárok na odchodné aj odstupné?

...

Partner