78 výsledkov
Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: Mgr. Denisa Martyneková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným je z hľadiska BOZP rozhodujúce, či sa činnosti spoločnosti budú vykonávať len štatutárnym orgánom (bez založenia pracovnoprávnych vzťahov) alebo prostredníctvom zamestnancov. V tom prípade bude povinností, ako aj zodpovedností oveľa viac. Čím rozsiahlejšie, pestrejšie, rôznorodejšie budú prevádzkované činnosti s.r.o., tým bude potrebné zabezpečiť povinnosti zamestnávateľa v širšom rozsahu, rovnako príslušnú dokumentáciu z tejto oblasti. 

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Dušan Adamček
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnávateľ zodpovedá za BOZP a za všetko, čo sa týka BOZP na jeho pracoviskách a všade tam, kde jeho zamestnanci pracujú či poskytujú služby. Pracovnoprávne, trestnoprávne i občianskoprávne či obchodnoprávne zodpovedá zamestnávateľ za škody vzniknuté poškodením zdravia jeho zamestnancov.

Dátum publikácie: 18. 3. 2021
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Právny stav od: 1. 1. 2021

Prehľad zmien najvyššie prípustných expozičných limitov vo vybraných chemických faktoroch a doplnení ich biologického monitorovania, zmien v technických smerných hodnotách karcinogénov, informácie o doplnení pracovných procesov s rizikom chemickej karcinogenity o nové činnosti a o zmene súvisiacej s posudzovaním a schvaľovaním prevádzkových poriadkov na pracoviskách, na ktorých sú zamestnanci pri práci exponovaní nebezpečným chemickým faktorom a karcinogénnym a mutagénnym faktorom.

Dátum publikácie: 18. 3. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zákon, ktorý od 1. 4. 2021 novelizuje zákon o inšpekcii práce, má za cieľ napr. zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, zefektívniť výkon inšpekcie práce, precizovať niektoré doteraz nejasné alebo nedostatočne formulované ustanovenia zákona, upraviť niektoré úlohy a kompetencie inšpektorátu práce alebo inšpektora práce, znížiť dolnú hranicu sadzby pokuty za pracovné úrazy a ďalšie úpravy. 

Dátum publikácie: 18. 3. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zákon, ktorý od 1. 4. 2021 novelizuje zákon o inšpekcii práce, má za cieľ napr. zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, zefektívniť výkon inšpekcie práce, precizovať niektoré doteraz nejasné alebo nedostatočne formulované ustanovenia zákona, upraviť niektoré úlohy a kompetencie inšpektorátu práce alebo inšpektora práce, znížiť dolnú hranicu sadzby pokuty za pracovné úrazy a ďalšie úpravy. 

Dátum publikácie: 5. 3. 2021
Autor: Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.
Právny stav od: 1. 3. 2021

Novela zavádza niekoľko zmien, ako napr. novú právnu úpravu výkonu domáckej práce a telepráce, mení a dopĺňa právnu úpravu stravovania zamestnancov, zjednodušuje podmienky dočasného pridelenia zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami, upravuje podmienky pôsobenia odborovej organizácie u zamestnávateľa, zavádza nový výpovedný dôvod na strane zamestnávateľa, upravuje existujúcu právnu úpravu dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru a prináša viaceré ďalšie čiastkové úpravy Zákonníka práce, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Hoci zákon stanovuje intervaly pre výkon pravidelných lekárskych prehliadok, zamestnávateľ je oprávnený požadovať od zamestnanca aj podrobenie sa mimoriadnej lekárskej prehliadke. 

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Novela zákona o sociálnom poistení upravuje okruh osôb, ktoré majú nárok na úrazový príplatok pre COVID-19, ale aj podmienky na uznanie poskytnutia tohto príplatku.

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Novela zákona o sociálnom poistení upravuje okruh osôb, ktoré majú nárok na úrazový príplatok pre COVID-19, ale aj podmienky na uznanie poskytnutia tohto príplatku.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Dňa 30. januára 2019 Národná rada SR prijala zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1. 3. 2019. Zákon o whistleblowingu nahradil v praxi zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol účinný od 1. 7. 2014. Cieľom tohto príspevku je poukázať na jednotlivé povinnosti, ktoré právna úprava ustanovuje zamestnávateľom a orgánom verejnej moci.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.