31 výsledkov
Dátum publikácie: 3. 6. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanec doručil lekársku správu, podľa ktorej nemôže vykonávať prácu, na ktorú bol prijatý. Podľa akého paragrafu mu môže dať zamestnávateľ výpoveď a na aké odstupné má právo? Zamestnanec u zamestnávateľa pracuje u viac ako 5 rokov. Alebo si zamestnanec dáva sám výpoveď?

Dátum publikácie: 9. 4. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aká je maximálna dĺžka pracovného času zdravotníckeho zamestnanca, ktorému bola nariadená pracovná povinnosť?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aké povinnosti má zamestnávateľ voči zamestnancom, ktorí z dôvodu realizácie opatrení zameraných na obmedzenie šírenia koronavírusu dočasne po dohode so zamestnávateľom vykonávajú prácu doma? V prípade, ak zamestnávateľ z vyššie uvedeného dôvodu skráti zamestnancom vykonávajúcim prácu na svojom pracovisku pracovný čas, ide o prekážku v práci na jeho strane podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce?

Dátum publikácie: 28. 1. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec pracujúci u zamestnávateľa na kratší pracovný čas od 9. 5. 2019 stratil podľa lekárskeho posudku v dôsledku poškodenia zdravia pri autonehode spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Aké sú možnosti zamestnávateľa, keď mu nevie ponúknuť vhodnú prácu? Má v súvislosti so skončením pracovného pomeru zamestnanec nárok na odstupné?

Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 7. 2006

Je zamestnávateľ povinný znášať náklady za vstupnú lekársku prehliadku pedagogických aj nepedagogických zamestnancov?

Dátum publikácie: 7. 11. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť, ktorá poskytuje pitný režim (cez nápojové automaty) vyfakturovala  hodnotu odobratých nápojov v rozsahu dohodnutej ceny v členení na základ dane a DPH . V základe dane odberateľskej spoločnosti sú premietnuté v jednej sume čerpanie pre zamestnancov, ktorí majú v zmysle zákona o BOZP nárok na ochranné nápoje, a čerpanie pre zamestnancov, ktorým hradí spoločnosť čerpanie zo sociálneho fondu. Tieto dve kategórie vie spoločnosť, ktorá je odberateľom, z pohľadu hodnoty faktúry identifikovať. Môže si uplatniť odpočítanie dane?

Dátum publikácie: 10. 10. 2019
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 7. 2006

Je zamestnávateľ povinný pri prijímaní do pracovného pomeru na profesiu kuchárky školskej jedálne preplácať zamestnankyni aj vydanie zdravotného preukazu?

Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zákonník práce v § 91 ods. 6 definuje prestávku poskytovanú z dôvodov zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Táto prestávka sa započítava do pracovného času a zamestnancovi za ňu náhrada mzdy patrí. Z akých dôvodov sa takéto „bezpečnostné“ prestávky poskytujú? Čo musí byť splnené, aby sa takáto prestávka poskytla a kto takéto prestávky určuje, nariaďuje, kto má na takúto prestávku nárok?

Dátum publikácie: 26. 8. 2019
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť bude posielať zamestnancov na rekondičné pobyty, a to na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Rozhodnutie bolo vydané v 9/2016, spoločnosť má povinnosť plánovať tieto pobyty od 9/2020. Ak spoločnosť poskytne tieto pobyty skôr, napr. už v r. 2019, budú vzniknuté náklady na rekondičné pobyty daňovým výdavkom? Bude daňovým výdavkom aj náhrada mzdy prislúchajúca zamestnancovi počas účasti na rekondičnom pobyte?

Dátum publikácie: 17. 6. 2019
Autor: JUDr. Mgr. Eva Tináková, PhD
Právny stav od: 1. 1. 2013

Môže lekár, ktorý prevádzkuje ambulanciu ako SZČO, uzatvoriť zmluvu na vedľajší pracovný pomer v inej spoločnosti na zastupovanie lekára, ktorý je na materskej dovolenke?

Partner