30 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1. 7. 2019

Vstúpením nariadenia GDPR do aplikačnej praxe (od 25. 5. 2018) už prevádzkovatelia nemajú povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt.

Právny stav od: 1. 3. 2016

Pitný režim znamená konzumáciu dostatočného množstva vhodných nápojov, ktoré majú občerstvujúce a uhrádzajúce vlastnosti (uhrádzajúce nápoje slúžia na uhrádzanie tekutín, solí a ďalších látok stratených nadmerným potením). Zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom na pracoviskách dostupnosť a dostatočné množstvo vhodných nápojov.

Právny stav od: 30. 5. 2018

Zamestnávateľ v rámci starostlivosti poskytuje svojim zamestnancom isté peňažné či nepeňažné benefity, ktoré môže uviesť do interného firemného predpisu. 

Právny stav od: 25. 5. 2018

Prevádzkovateľ je povinný pred spracúvaním osobných údajov zaviesť a počas spracúvania osobných údajov mať zavedenú špecificky navrhnutú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení, najmä vo forme pseudonymizácie, na účinné zavedenie primeraných záruk ochrany osobných údajov a dodržiavanie základných zásad podľa § 6 až 12 zákona č. 18/2018 Z. z.

Právny stav od: 1. 1. 2018

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je výsledkom sociálneho dialógu na odvetvovej (sektorovej) úrovni, t. j. medzi skupinou zamestnávateľov a vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi. Jej predmetom je výhodnejšia úprava pracovných podmienok vrátane mzdových podmienok a podmienok zamestnávania, vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, v porovnaní s úpravou obsiahnutou v Zákonníku práce alebo v inom pracovnoprávnom predpise. V prípade zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme je to v porovnaní so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojitosti so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

Právny stav od: 1. 5. 2016

Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovujú základné povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u zamestnávateľa. Ochrana práce je systém opatrení vyplývajúcich z pracovných predpisov, organizačných opatrení, technických opatrení, zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení zameraných na vytváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca.

Právny stav od: 1. 5. 2016

Chemická látka je chemický prvok alebo zlúčenina prírodného alebo syntetického pôvodu. Chemický prípravok je zmesou alebo roztokom z dvoch alebo viacerých chemických látok. Nebezpečná chemická látka je látka, pre ktorú sú charakteristické výbušné, podporujúce horenie, horľavé, jedovaté, žieravé, dráždivé, prípadne inak škodlivé účinky.

Právny stav od: 1. 5. 2016

Technické zariadenia, ktorými sú tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové zariadenia a ich časti, sa zaraďujú podľa ohrozenia do skupiny s vysokou mierou ohrozenia („skupina A”), s vyššou mierou ohrozenia („skupina B”) alebo s nižšou mierou ohrozenia („skupina C”). Technické zariadenia skupiny A a skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Právny stav od: 1. 5. 2016

Zamestnávateľ je povinný oboznamovať svojich zamestnancov pravidelne, preukázateľne a zrozumiteľne. Účelom pravidelného, zrozumiteľného a preukázateľného oboznamovania zamestnancov, so zreteľom na vykonávané práce, pracoviská a iné okolnosti, ktoré sa týkajú práce (školenia) je to, že zamestnávateľ určí pravidelnosť opakovaného oboznamovania a tým si plní jednu zo základných povinností vyplývajúcu zo zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, čím chce predchádzať vzniku pracovných úrazov a tým aj eliminovať možné škody, ktoré pri pracovných úrazoch vznikajú.

Právny stav od: 1. 5. 2016

Pracovným úrazom je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

Partner