Vyhľadávanie > Odborné články > Aktuálne > BOZP, PO, Zdravotný dohľad
44 výsledkov
Dátum publikácie: 29. 7. 2019
Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Právny stav od: 1. 8. 2018

Novelizácia vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Dňa 1. 8. 2019 nadobudne platnosť vyhláška MZ SR č. 227/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov.

Dátum publikácie: 29. 7. 2019
Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Právny stav od: 1. 8. 2018

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií sú upravené formou vyhlášky. Od 1. augusta 2019 sa mení úprava pre tri faktory práce a pracovného prostredia, a to pre lasery, pulzné svetlo a fyzickú záťaž.

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Daniel Štubniak, MBA
Právny stav od: 1. 6. 2019

Ponúkame komplexný a praktický prehľad o možnostiach, výhodách aj úskaliach používania kamerových systémov v prostredí komerčných firiem.

Dátum publikácie: 7. 12. 2018
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 12. 2018

Hlavným cieľom zákona o podpore cestovného ruchu je podpora domáceho cestovného ruchu prostredníctvom zavedenia nových nástrojov financovania rozvoja cestovného ruchu, ako rekreačný poukaz, podpora rozvoja cykloturistiky a poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu, pričom podľa novelizovaného Zákonníka práce zamestnávatelia budú za určených podmienok poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancov. 

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zamestnávatelia majú v zmysle Zákonníka práce povinnosť sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zamestávateľovi vyplýva zo zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci niekoľko povinností, ako napr. oboznamovať zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zároveň sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zásada rovnakého zaobchádzania vychádza zo zákona o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou v niektorých oblastiach – antidiskriminačného zákona. Každý, nielen zamestnávateľ, je povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania, a to v oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytnutia tovarov a služieb a vo vzdelávaní.

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zamestnávatelia zaraďujú zamestnancov do platových tried svojím vnútorným mzdovým predpisom.

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zamestnávatelia majú v zmysle Zákonníka práce povinnosť sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.

Dátum publikácie: 20. 9. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 5. 2018

V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ oprávnený na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce. Prinášame i niekoľko príkladov, vzory i praktické rady z danej problematiky.

Partner