Vyhľadávanie > Odborné články > Aktuálne > BOZP, PO, Zdravotný dohľad
51 výsledkov
Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 10. 2019

V tejto druhej časti  autorka bližšie rozoberá všeobecnú i osobitnú zodpovednosť zamestnávateľa za škodu. Súčasťou je vzor Smernice o postupe pri prerokovaní škôd a uplatňovaní náhrad, Hlásenie o škode a Dohoda o náhrade škody.

Dátum publikácie: 1. 10. 2019
Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Právny stav od: 1. 7. 2018

Na výkonnosť manažéra vplýva nielen psychická záťaž, ale aj faktory pracovného prostredia. Na každej riadiacej pozícii sú náplne činností rôzne. Vyplýva to z konkrétnych povinností manažéra.

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 9. 2019

Článok „Škoda v pracovnom práve a jej náhrada“ je rozdelený na dve časti, pričom prvá časť je venovaná predchádzaniu škodám a zodpovednosti zamestnanca za škodu. Autorka bližšie rozoberá všeobecnú i osobitnú zodpovednosť zamestnanca za škodu. Druhá časť článku bude venovaná zodpovednosti zamestnávateľa za škodu.

Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Právny stav od: 1. 9. 2019

V pracovnom prostredí okrem „klasických“ zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia, ako sú napríklad hluk, prach, chemické faktory, biologické faktory, vibrácie, ionizujúce žiarenie, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie a lasery, pôsobia negatívne na zdravie aj ďalšie faktory, ktoré zaťažujú ľudský organizmus a negatívne ovplyvňujú najmä jeho fyziologické funkcie; medzi tieto faktory patrí aj záťaž teplom a záťaž chladom pri práci.

Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Právny stav od: 1. 9. 2019

Krátky test na overenie si vedomostí týkajúcich sa novely, ktorá upravuje nové podmienky záťaže teplom a chladom pri práci.

Dátum publikácie: 10. 9. 2019
Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Právny stav od: 1. 7. 2006

Pri ručnej manipulácii s bremenami je ručná manipulácia s bremenami akékoľvek premiestňovanie alebo nesenie bremena vrátane ľudí a zvierat jedným zamestnancom alebo viacerými zamestnancami, jeho zdvíhanie, podopieranie, ukladanie, tlačenie, ťahanie alebo iné pohybovanie, ktoré z dôvodu vlastností bremena alebo nepriaznivých ergonomických faktorov predstavujú riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice zamestnancov.

Dátum publikácie: 29. 7. 2019
Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Právny stav od: 1. 8. 2018

Novelizácia vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Dňa 1. 8. 2019 nadobudne platnosť vyhláška MZ SR č. 227/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov.

Dátum publikácie: 29. 7. 2019
Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Právny stav od: 1. 8. 2018

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií sú upravené formou vyhlášky. Od 1. augusta 2019 sa mení úprava pre tri faktory práce a pracovného prostredia, a to pre lasery, pulzné svetlo a fyzickú záťaž.

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Daniel Štubniak, MBA
Právny stav od: 1. 6. 2019

Ponúkame komplexný a praktický prehľad o možnostiach, výhodách aj úskaliach používania kamerových systémov v prostredí komerčných firiem.

Dátum publikácie: 16. 5. 2019
Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Právny stav od: 1. 7. 2006

Slovo stres je možné v súčasnosti stotožňovať so slovom záťaž. Zmyslom reakcií, ktoré sprevádzajú stres, je lepšie prispôsobenie sa organizmu človeka meniacim sa podmienkam. Pri takomto chápaní je teda stres prospešný – ide len o to, aby neprekročil isté hranice. Stres v takýchto prípadoch pôsobí ako telesné cvičenie s primeranou záťažou – pomáha zvyšovať výkonnosť organizmu.

Partner