Vyhľadávanie > Odborné články > Aktuálne > BOZP, PO, Zdravotný dohľad
83 výsledkov
Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Právny stav od: 21. 7. 2020

Zákonom č. 355/2007 Z. z. sú určené povinnosti zamestnávateľov súvisiace s ochranou zdravia zamestnancov pri práci. Miera povinností zamestnávateľov ávisí od reálne sa vyskytujúcich zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu potenciálne ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnancov. V tomto článku prinášame prehľad povinností zamestnávateľa súvisiacich s ochranou zdravia pri práci určených zákonom č. 355/2007 Z. z. a ich zmeny, ktoré sa týkajú opatrení na zlepšovanie podnikateľského prostredia. 

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Každý zamestnávateľ je povinný zamestnancom zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. V súvislosti s výkonom práce je potrebné kategorizovať prácu z hľadiska zdravotného rizika. V článku si zhrnieme povinnosti, posúdenie kategorizácie prác a priblížime si povinnosť poskytovania rekondičných pobytov a rehabilitácií pre zamestnancov v rizikových kategóriách.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: Mgr. Denisa Nevická, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Vysvetlenie jednotlivých pojmov, príklady z praxe, ako aj možné následky násilného správania na pracovisku v zmysle Zákonníka práce a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou.

Dátum publikácie: 18. 9. 2020
Autor: Finančná správa SR
Právny stav od: 1. 9. 2020

V usmernení Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie k posúdeniu zdaniteľnosti príspevku zamestnávateľa na lekársku preventívnu prehliadku v súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pri rozhodovaní o organizovaní pracovného miesta je potrebné zohľadniť nielen šetrenie nákladov na pracovné prostredie, ale aj charakter práce, potreby zamestnancov a priestorové možnosti.

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Prehľadným spôsobom uvedené základné povinnosti zamestnávateľov v súvislosti s prijatím nového zamestnanca do zamestnania upravené nielen podľa Zákonníka práce, ale aj podľa iných právnych predpisov, ako napr. nahlasovacia povinnosť voči zdravotnej poisťovni, sociálnej poisťovni alebo na daňovom úrade alebo poučovacia povinnosť vo vzťahu k novému zamestnancovi.

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: Mgr. Denisa Nevická, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Mladistvými zamestnancami sa podľa Zákonníka práce rozumejú zamestnanci mladší ako 18 rokov. Môžu takéto osoby vôbec vykonávať prácu? Je pre nich vhodnejší pracovný pomer alebo dohoda o brigádnickej práci študentov? Za akých okolností môžu pracovať?

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 29. 1. 2020

V tomto článku sa nachádza popis možností, ako uplatňovať Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení. GDPR a ani zákon o ochrane osobných údajov neboli síce novelizované, ale k zmenám a úpravám výkladu dochádza prostredníctvom Európskeho výboru na ochranu osobných údajov, ktorý vydáva usmernenia/guidelines.

Dátum publikácie: 24. 7. 2020
Autor: Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Tento článok vám pomôže zorientovať sa v spleti povinností každého zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti práce. Pomôže vám zistiť efektívne možnosti vzdelávania vo vašej spoločnosti.

Dátum publikácie: 14. 5. 2020
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Právny stav od: 6. 4. 2020

Národná rada SR schválila dňa 3. apríla 2020 zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.