Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > BOZP, PO, Zdravotný dohľad
65 výsledkov
Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 7. 2006

Je zamestnávateľ povinný znášať náklady za vstupnú lekársku prehliadku pedagogických aj nepedagogických zamestnancov?

Dátum publikácie: 7. 11. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť, ktorá poskytuje pitný režim (cez nápojové automaty) vyfakturovala  hodnotu odobratých nápojov v rozsahu dohodnutej ceny v členení na základ dane a DPH . V základe dane odberateľskej spoločnosti sú premietnuté v jednej sume čerpanie pre zamestnancov, ktorí majú v zmysle zákona o BOZP nárok na ochranné nápoje, a čerpanie pre zamestnancov, ktorým hradí spoločnosť čerpanie zo sociálneho fondu. Tieto dve kategórie vie spoločnosť, ktorá je odberateľom, z pohľadu hodnoty faktúry identifikovať. Môže si uplatniť odpočítanie dane?

Dátum publikácie: 10. 10. 2019
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 7. 2006

Je zamestnávateľ povinný pri prijímaní do pracovného pomeru na profesiu kuchárky školskej jedálne preplácať zamestnankyni aj vydanie zdravotného preukazu?

Dátum publikácie: 10. 10. 2019
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 7. 2006

V akých intervaloch (periodicite) je povinnosťou firmy posielať zamestnancov na lekárske prehliadky pre nasledovné pracovné pozície: administratívny pracovník, vodič, pomocný skladník – štítkovač, skladník?

Dátum publikácie: 4. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2010

Zamestnávateľ chce prijať zamestnanca na dohodu o pracovnej činnosti na dva mesiace na pomocné práce na stavbe. Musí aj uvedený dohodár absolvovať vstupnú lekársku prehliadku?

Dátum publikácie: 30. 9. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec utrpel pracovný úraz, za ktorý podľa šetrenia nezodpovedá zamestnávateľ. Má zamestnanec nárok na dovolenku? Práceneschopný je od 7. 6. 2018 a trvá naďalej.

Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zákonník práce v § 91 ods. 6 definuje prestávku poskytovanú z dôvodov zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Táto prestávka sa započítava do pracovného času a zamestnancovi za ňu náhrada mzdy patrí. Z akých dôvodov sa takéto „bezpečnostné“ prestávky poskytujú? Čo musí byť splnené, aby sa takáto prestávka poskytla a kto takéto prestávky určuje, nariaďuje, kto má na takúto prestávku nárok?

Dátum publikácie: 6. 9. 2019
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 7. 2006

Zamestnávateľ zamestnal študenta na dohodu o brigádnickej práci študentov od 1. 10. 2018 do 30. 6. 2019. Absolvoval vstupnú lekársku prehliadku u pracovnej zdravotnej služby. Jeho zdravotná spôsobilosť bola posúdená na prácu v hluku a inú rizikovú prácu a je platná 2 roky do 23. 9. 2020. Ak zamestnávateľ znova uzatvorí ďalšiu dohodu, je potrebné, aby tento študent znova absolvoval vstupnú lekársku prehliadku?

Dátum publikácie: 26. 8. 2019
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť bude posielať zamestnancov na rekondičné pobyty, a to na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Rozhodnutie bolo vydané v 9/2016, spoločnosť má povinnosť plánovať tieto pobyty od 9/2020. Ak spoločnosť poskytne tieto pobyty skôr, napr. už v r. 2019, budú vzniknuté náklady na rekondičné pobyty daňovým výdavkom? Bude daňovým výdavkom aj náhrada mzdy prislúchajúca zamestnancovi počas účasti na rekondičnom pobyte?

Dátum publikácie: 13. 8. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť zamestnáva vodičov nákladných áut, ktorí si musia raz za päť rokov robiť psychotesty. Ak zamestnancom tieto psychotesty preplatí zamestnávateľ, pôjde o daňovo uznané náklady zamestnávateľa?

Partner