30 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Kto má na cestovné náhrady nárok a čo sa zmenilo pri cestovných náhradách v roku 2019 (zahŕňajúc zmeny po 1. 6. 2019 a po 1. 7. 2019)?

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 8. 2019

Mechanizmus zvyšovania súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste upravuje § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o cestovných náhradách“). Zvýšenie súm stravného sa vykoná, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne je najmenej 5 %; sumy stravného sa zvýšia o percento príslušného rozdielu. Za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného a jej hodnota je 100.

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 8. 2019

Opatrením MPSVR SR č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného sa zvýšili sumy stravného pre zamestnanca ako nárokovej náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste; opatrenie nadobudlo účinnosť 1. 7. 2019. 

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 8. 2019

Zvýšením sumy stravného sa zároveň zvýšila minimálna hodnota stravovacej poukážky z 3,60 eura na 3,83 eura.

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 8. 2019

Na čo má vplyv zvýšenie stravného a akú výšku v súvislosti so stravným si môže daňovník uplatniť v daňových výdavkoch.

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 8. 2019

Podmienky poskytovania stravného pri tuzemskej pracovnej ceste upravuje § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“).

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 8. 2019

Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na tri časové pásma.

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 8. 2019

Zamestnávateľ môže pri vyslaní na tuzemskú pracovnú cestu poskytnúť aj stravné, ak pracovná cesta trvá kratšie ako 5 hodín alebo i vyššie stravné. 

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 8. 2019

Pri posudzovaní nároku na stravné za čas trvania zahraničnej pracovnej cesty na území Slovenskej republiky treba rozlišovať, či ide o jednodňovú zahraničnú pracovnú cestu alebo dvojdňovú/viacdňovú zahraničnú pracovnú cestu.

Dátum publikácie: 1. 12. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 12. 2018

Náhrady za cestovné výdavky, výdavky za ubytovanie a za potrebné vedľajšie výdavky sa poskytujú pri zahraničnej pracovnej ceste rovnako ako pri tuzemskej pracovnej ceste.

Partner