576 výsledkov
...
Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na III. pilier sumou 15 €, z toho sú však 2 € hradené so sociálneho fondu. Ako to bude zdanené a aké odvody sa platia?

Dátum publikácie: 22. 1. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2008

V kolektívnej zmluve je dohodnuté, že pri úmrtí zamestnanca alebo zamestnanca na dôchodku mu bude z finančných prostriedkov zamestnávateľa zakúpený smútočný veniec. Je navrhnutá zmena, aby sa smútočný veniec kupoval z prostriedkov sociálneho fondu. Je to možné? 

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Firma má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania so strednou školou podľa § 8 zákona o odbornom vzdelávaní. So žiakom zamestnávateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu. Má firma nárok na zníženie základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona o dani z príjmov? ...

Dátum publikácie: 13. 1. 2020
Autor: Aja Mariniaková
Právny stav od: 1. 5. 2010

Ako postupovať v prípade odvodov do zdravotnej poisťovne na Slovensku, keď firma zamestnala zamestnanca na dohodu na Slovensku, ktorý vykonáva činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby v Rakúsku a tam aj odvádza zdravotné poistenie? Odvody za tohto zamestnanca boli vykonávané iba do Sociálnej poisťovne na Slovensku, ale Sociálna poisťovňa vystavila nárokový formulár PD A1 - uplatnenie právnych predpisov členského štátu. Členský štát určila Slovensko a dohodu medzitým firma ukončila.

Dátum publikácie: 10. 1. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Spoločnosť v novembri 2019 dáva do výplaty na zdanenie štatutárom nepeňažný príjem - poistky na r. 2019, ktoré za nich dňa 5. 11. 2019 zaplatila spoločnosť na základe prípisu zo dňa 23. 10. 2019 vyhotoveného zahraničným majiteľom firmy. Jeden zo štatutárov zomrel v júli 2019, manželka podala za neho do troch mesiacov daňové priznanie. V prípade úmrtia bude vyplatené z predmetnej poistky plnenie pozostalým. Keďže sa táto poistka platí až teraz, netreba riešiť zdanenie nepeňažného príjmu štatutára, ktorý zomrel a bolo už podané daňové priznanie

Dátum publikácie: 10. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnankyňa má 2 ročné dieťa. Toto dieťa bolo súdom zverené do starostlivosti matky tejto zamestnankyne, t. j. babka. Môže si uplatniť nárok na daňový bonus zamestnankyňa, ak žije s babkou a dieťaťom v jednej domácnosti?

Dátum publikácie: 10. 1. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom štátu mimo Európskej únie, v ktorej má aj trvalý pobyt, predpokladá, že sa stala daňovým rezidentom Slovenskej republiky (má v SR trvalý pobyt, manželku, deti, vlastní nehnuteľnosť). Je zamestnaná v spoločnosti so sídlom v štáte, ktorého je štátnym príslušníkom a vyslaná touto spoločnosťou na prácu do dcérskej spoločnosti na území SR. Príjem zo závislej činnosti poberá v Slovenskej republike aj v zahraničí. Ako má postupovať pri zdanení svojich príjmov? Má registračnú povinnosť na slovenskom daňovom úrade a má ho požiadať o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii v SR a predložiť ho zahraničnému zamestnávateľovi?

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 3. 2015

Spoločnosť je užívateľským zamestnávateľom, má dočasne pridelených zamestnancov. Kto v tomto prípade vypláca cestovné náhrady (stravné) zamestnancom a ako má vykazovať náklady spojené s týmito zamestnancami (napr. ubytovanie na služobnej ceste na faktúru) z pohľadu zákona o dani z príjmov?

Dátum publikácie: 15. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Spoločnosť uzatvorila dňa 18. 6. 2019 zmluvu o duálnom vzdelávaní so SOŠ (odbor autoopravár mechanik, autoopravár - elektrikár). Zároveň je uzatvorená aj učebná zmluva medzi spoločnosťou a zákonnými zástupcami študenta (momentálne sa v spoločnosti takto vzdeláva 1 študent). Miestom praktického vyučovania je servisné stredisko spoločnosti v meste R. Podľa informácií vedúceho strediska žiak nastúpil na toto praktické vyučovanie v 9/2019, vykonáva však doteraz iba cvičnú prácu (nie produktívnu) pod dohľadom prideleného servisného technika. V zmluve je dohodnutá základná výška odmeny za produktívnu prácu a poskytnutie podnikového štipendia. 1. Ako je to s odmeňovaním, ak vykonáva momentálne iba cvičnú prácu?...

Dátum publikácie: 21. 11. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnávateľ prijal faktúru (od osoby, ktorá poskytuje stravovacie služby) za obedy pre zamestnancov s DPH (napr. 1 000 + 200 = 1 200 eur). Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu je 300 eur za všetkých zamestnancov. Môže zamestnávateľ uplatniť DPH z prijatej faktúry na celú čiastku, t. j. 200 eur alebo iba zo sumy 700 eur, t. j. 140 eur? Je príspevok zo sociálneho fondu bez odvodov a daní? Firma nakupuje pre zamestnancov aj darčekové poukážky, ktoré hradí zo sociálneho fondu. Podliehajú tieto poukážky u zamestnancov zdaneniu a odvodom?

...

Partner