12 výsledkov
Právny stav od: 25. 5. 2018

Novela má umožniť uzatváranie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme na viac ako jeden kalendárny rok, pričom naďalej bude platiť, že kolektívne zmluvy možno uzatvárať len na dobu určitú.

Právny stav od: 20. 4. 2018

Transpozícia smernice EÚ 2017/1564 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania. Reguluje výmenu a obeh rozmnoženín diel v prístupnom formáte medzi poskytovateľmi služieb pre osoby s poruchou čítania. Rieši niekoľko aktuálnych aplikačných problémov z praxe a legislatívno-technicky spresňuje viaceré ustanovenia.

Právny stav od: 21. 2. 2018

Zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a používať pri svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a zároveň oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii občanov so štátom. Ide o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, a výpisy a odpisy z registra trestov.

Právny stav od: 26. 5. 2017

Cieľom zákona je zjednodušiť využívanie elektronických služieb a zaviesť mechanizmus kontroly dodržiavania povinností. Zákon ďalej ustanovuje úpravy vo veciach autentifikácie, používania elektronických formulárov a elektronického doručovania.

Právny stav od: 17. 7. 2015

Zákon má za cieľ účinnejšie riešiť dlhodobú nezamestnanosť, okrem iného aj prostredníctvom druhej šance na vzdelávanie a individuálne prispôsobeného ďalšieho odborného vzdelávania, čo sa prejavuje v zákone tak, že sa rozširujú možnosti vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov s cieľom zvýšiť ich predpoklady na získanie alebo udržanie si zamestnania.

Právny stav od: 24. 9. 2010
Zákonom č. 543/2010 Z. z. v súlade s cieľom zjednotenia výberu odvodov a daní sa novo definujú základné pojmy, zárobková činnosť, zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, zamestnávateľ, vymeriavací základ. S cieľom redukovať neodôvodené vyplácanie nemocenských dávok a v záujme efektívneho a účelného vynakladania finančných prostriedkov na tieto dávky sa navrhuje skrátenie ochrannej lehoty zo súčasných 42 dní na 7 dní. Za účelom predchádzania neodôvodneného čerpania finančných prostriedkov na dôchodkové dávky, ak poistenec v období pred dovŕšením dôchodkového veku nestratil príjem, ktorý by mali tieto dávky nahradiť sa navrhuje podmieniť nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku stratou príjmu ku dňu vzniku nároku na predčasný dôchodok.
Právny stav od: 28. 2. 2005
Zákon č. 244/2005 Z. z. umožňuje rodičovi zvoliť si alebo zmeniť formu starostlivosti o dieťa v priebehu jeho prvých troch rokov života, resp. šesť rokov života dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom tak, aby čo najviac zodpovedala aktuálnym potrebám dieťaťa alebo rodiča, najmä ak chce rodič vykonávať zárobkovú činnosť. Vytvára súčasne príležitosť pre možnosť vzniku flexibilnejších služieb starostlivosti o dieťa v jeho domácom prostredí alebo mimo neho. Navrhuje sa poskytovať rodičovský príspevok len v jednej sume a necháva sa na rodičovi, aby sa rozhodol, či sa bude o dieťa starať osobne, alebo či zabezpečí starostlivosť o dieťa inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Právny stav od: 12. 11. 2004

Účelom návrhu zákona je vymedziť nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ustanoviť zákaz ich vykonávania, zabezpečiť výkon kontroly a ustanoviť postih v prípade porušenia zákazu vykonávania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.Cieľom návrhu zákona je chrániť nielen spoločnosť pred nelegálnou prácou a nelegálnym zamestnávaním, ale aj chrániť fyzické osoby, pre ktoré nelegálna práca prináša sociálnu neistotu.

Právny stav od: 13. 2. 2004

Cieľom zákona č. 365/2004 Z. z. sa predkladá ukončiť transpozíciu smerníc Európskej únie do nášho právneho poriadku, a to:
1. Smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorá ustanovuje zásadu rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový a etnický pôvod a 
2. Smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec rovnakého zaobchádzania v zamestnaní a zárobkovej činnosti.
Transpozíciou sa naplní záväzok Slovenskej republiky prebrať tzv. antidiskriminačnú legislatívu. Predkladaný návrh zákona ukončuje niekoľkoročný proces, počas ktorého sa antidiskriminačné opatrenia vkladali do jednotlivých zákonov, na ktoré sa dané smernice vzťahujú.

Právny stav od: 22. 10. 2003
Zákonom č. 461/2003 Z. z. sa vymedzuje predmet a pôsobnosť zákona o sociálnom poistení, ktorého súčasťou bude aj právna úprava poistenia v nezamestnanosti a právna úprava garančného poistenia ako poistenia pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov jeho zamestnancov z pracovného pomeru. Definujú sa základné pojmy sociálneho poistenia. Jedným z týchto základných pojmov je zárobková činnosť, výkon ktorej zakladá povinné poistenie priamo zo zákona.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.