Vyhľadávanie > Odborné články > Aktuálne > Dávky (nemocenské, úrazové ...)
80 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 21. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 11. 2019

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie, spočívajúce predovšetkým v odsúhlasení a uzatvorení mzdových listov a ostatných evidencií za kalendárny rok a vystavení potvrdení v súvislosti s poskytovaním mzdy a vyberaním preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Dátum publikácie: 21. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 11. 2019

Zamestnávatelia účtujúci v sústave podvojného účtovníctva sú povinní tvoriť rezervy súvisiace so mzdovými nákladmi. Spôsob tvorby a použitia rezerv by mal byť stanovený vo vnútornom predpise zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 21. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 11. 2019

Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ neurčil jej čerpanie alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka.

Dátum publikácie: 21. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 11. 2019

Povinnosti každej účtovnej jednotky a tiež zamestnávateľa účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva.

Dátum publikácie: 21. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 11. 2019

Základom pre určenie ročného prídelu do sociálneho fondu je súhrn hrubých miezd a platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. 

Dátum publikácie: 21. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 11. 2019

Obsahom časti článku sú mzdové listy – čo všetko musia obsahovať a aké ostatné údaje je potrebné ku koncu roka skontrolovať.

Dátum publikácie: 21. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 11. 2019

Zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti najneskôr do 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom alebo za ktoré zamestnávateľ vyplatil príjem zo závislej činnosti – zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, ak do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia požiada o vydanie potvrdenia alebo do 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom zamestnanec podáva daňové priznanie – zamestnancovi, ktorý nepožiada o vykonanie ročného zúčtovania.

Dátum publikácie: 21. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 11. 2019

Od januára 2020 sa budú uplatňovať okrem veličín odvodených od všeobecného vymeriavacieho základu, priemernej mesačnej mzdy, životného minima a veličín ustanovených právnymi predpismi aj veličiny, ktoré budú závislé od údajov dosiahnutých v roku 2019, a to najmä priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a denný vymeriavací základ pre určenie náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Dátum publikácie: 21. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 11. 2019

Od 1. 1. 2020 sa ruší každoročná povinnosť zamestnanca podpisovať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.

Dátum publikácie: 24. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 10. 2019

Dočasnú pracovnú neschopnosť uznáva ošetrujúci lekár z dôvodu choroby, pracovného úrazu, úrazu, choroby z povolania, iného všeobecného ochorenia alebo z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia. Autorka sa v článku zaoberá dočasnou PN zamestnanca, SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenou osobou.

Partner