69 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 44Sa/6/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 30. 7. 2018

Určenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je výhradne medicínskou otázkou, o ktorej rozhoduje posudkový lekár sociálneho poistenia a podanie lekárskeho...

Spisová značka: 9So/187/2015
R číslo: 32/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 9. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 31. 7. 2018

I. Z ustanovenia § 272 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vyplýva, že výplatu tam uvedeného plnenia Sociálna poisťovňa preberá. Ak teda bola fyzickej osobe k...

Spisová značka: 27Sa/3/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 7. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 9. 2017

Žalobca sa domáha prieskumu odborného posudku o invalidite, ktorý vydal posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ktorý ako taký je súčasťou, resp. prílohou rozhodnutia...

Spisová značka: 20Sa/15/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 6. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 9. 2017

Ak ide o podanie, ktorým sa osoba domáha preskúmania rozhodnutia v sociálnych veciach, považuje sa takéto podanie za žalobu (§ 31 ods. 2 SSP), ktorá musí okrem náležitostí podľa...

Spisová značka: 4To/26/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 4. 2017

Rozhodovať o povinnosti poberateľa nemocenskej dávky vrátiť dávku alebo jej časť vyplatenú neprávom alebo vo vyššej sume ako patrili, patrí do pôsobnosti Sociálnej poisťovne,...

Spisová značka: 1 So 34/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 1. 12. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 4. 2017

Konanie vo veciach dôchodkovej dávky je konaním návrhovým, v ktorom má účastník povinnosť preukázať dôvodnosť svojho nároku, resp. uviesť argumenty a dôkazy preukazujúce...

Spisová značka: 1 So 18/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 16. 11. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 4. 2017

Pokiaľ zákonodarca uviedol, že starobné dôchodky sa za určených podmienok považujú za výsluhové dôchodky podľa zákona č. 328/2002 Z. z., je zrejmé, že tieto starobné dôchodky sú...

Spisová značka: 1 So 26/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 16. 11. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 4. 2017

V konaní o preskúmanie rozhodnutí odporkyne o dávkach dôchodkového poistenia, v rámci ktorých sa rozhoduje o invalidnom dôchodku (§ 70 zák. č. 461/2003 Z. z.), je nevyhnutnou...

Spisová značka: 9So/21/2015
R číslo: 40/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 10. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 7. 2017

Invalidný dôchodok priznaný z dôvodu viac ako 70% miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť poistencovi, ktorý už poberal invalidný dôchodok z dôvodu najviac 70%...

Spisová značka: C-159/15
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 16. 6. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 9. 2016

Článok 2 ods. 1, článok 2 ods. 2 písm. a) a článok 6 ods. 2 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre...

Partner