Vyhľadávanie > Odborné články > Aktuálne > Dohody o prácach mimo PP
162 výsledkov
...
Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Miroslava Brnová, Ing. Ľubica Sekerková, Ing. Lucia Sandtner
Právny stav od: 1. 1. 2019

Elektronická príručka s návodmi, upozorneniami, postupmi, radami na správne zostavenie a vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov pre fyzické osoby, právnické osoby, rozpočtové a príspevkové organizácie a pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy za zdaňovacie obdobie roka 2019.

Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Podľa zákona o správe daní (daňový poriadok) daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov (v tomto prípade ZDP), alebo ten, koho na to správca dane vyzve.

Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Povinnosť podávania daňového priznania je upravená v § 15 daňového poriadku a v § 32 zákona o dani z príjmov. Daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, ktorým je aj zákon o dani z príjmov alebo ten, koho správca dane na to vyzve.

Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Podľa ustanovenia § 49 ods. 2 ZDP daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, to znamená, že daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019 sa podávajú do 31. 3. 2020.

Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Dodatočné daňové priznanie podáva daňovník na tlačive platnom za zdaňovacie obdobie, za ktoré ho podáva, t. j. nepodáva ho na tlačive platnom v zdaňovacom období, v ktorom zistil skutočnosti zakladajúce povinnosť podávať dodatočné daňové priznanie.

Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Daňová povinnosť daňovníka sa určí len zo zdaniteľných príjmov, t. j. príjmov, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené ani podľa zákona o dani z príjmov a ani podľa medzinárodnej zmluvy.

Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ide o príjmy, ktoré nie sú zdaniteľnými príjmami, t. j. príjmy, ktoré sú vylúčené z predmetu dane, sú od dane oslobodené alebo príjmy, ktoré sa považujú vybratím dane zrážkou za vyrovnané podľa § 43 ods. 6 ZDP.

Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Pri výpočte daňovej povinnosti daňovníka sa vychádza samostatne zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov. Každý z čiastkových základov dane, resp. osobitných základov dane daňovníka má svoje zákonitosti a svoj spôsob výpočtu, preto je veľmi dôležité správne zaradenie príjmov do príslušného čiastkového alebo osobitného základu dane.

Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Komplexný príklad k vyplneniu daňového priznania fyzickej osoby typu B s vyplnenými tlačivami daňového priznania.

Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Lucia Sandtner
Právny stav od: 1. 1. 2019

Príspevok je určený právnickým osobám (daňovníkom), ktoré budú podávať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019. Ambíciou článku je ponúknuť čitateľovi ucelený pohľad na problematiku daňového priznania právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2019. Povinnosťou daňového subjektu je podať daňové priznanie a následne uhradiť daň.

...

Partner