102 výsledkov
Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Môže zamestnávateľ poskytnúť 14. plat len niektorým zamestnancom?

Dátum publikácie: 2. 10. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Zamestnávateľ chce dať deťom zamestnancov odmenu za vysvedčenie. Podmienka je priemer do 2,5 a z toho dôvodu sa musí predložiť kópia vysvedčenia. Kópie sa musia odložiť. Neporuším sa tým GDPR?

Dátum publikácie: 24. 9. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnankyňa zaplatila pobyt popredu cez internet cez portál Hotels.com, za čo jej následne vystavil doklad o zaplatení na sumu 362 € (obsahuje informáciu o spôsobe platby, zaplatenej sume, čísla karty...), avšak hneď prvý deň pobytu jej konkrétny hotel vystavil faktúru na sumu 307,70 €. Rozdiel týchto súm si účtuje už spomenutý portál, ale nie je o tom žiadny doklad. Navyše k tomu hotel vystavil aj potvrdenie na jej meno, kde sú len dátumy ubytovania, pečiatka, podpis.  Čo robiť v takomto prípade?

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Keď zamestnanec pracuje kratší pracovný čas, teda 6 hodín, má aj on nárok na 13. plat na 500 € oslobodených od zdravotných odvodov a dani z príjmu? Alebo je to alikvotná časť ako pri dovolenkových poukazoch?

Dátum publikácie: 6. 9. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Pri vyplatení 13., resp. 14. platu má zamestnávateľ povinnosť vyplatiť tento plat, ak sa rozhodne ho vyplácať, všetkým zamestnancom, ktorí spĺňajú zákonné podmienky? Má ho vyplatiť aj žene na MD, RD alebo zamestnancovi na dlhodobej PN?

Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Ak zamestnávateľ usporiada posedenie alebo výročné porady so zamestnancami, na ktorých sa podáva občerstvenie, ide o nepeňažný príjem každého prítomného zamestnanca, ktorý podlieha daňovej a odvodovej povinnosti? Postupuje sa rozdielne, ak sa takéto výdavky uhradia z nákladov zamestnávateľa alebo zo sociálneho fondu?

Dátum publikácie: 2. 8. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec predložil zamestnávateľovi doklady k príspevku na rekreáciu, a to doklady o zaplatení pobytu s potrebnými náležitosťami, kde súčasťou dokladov bol aj doklad o zaplatení jedla mimo ubytovacieho zariadenia. Môže zamestnávateľ uznať aj tento doklad?

Dátum publikácie: 1. 8. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnávateľ má 37,5 hod. týždenný pracovný čas. Zamestnankyňa, ktorá pracuje na skrátený úväzok 30 hod. týždenne, požiadala o poskytnutie príspevku na rekreáciu. Ako postupovať v tomto prípade?

Dátum publikácie: 18. 7. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnávateľ sa rozhodol darovať ojazdené vozidlá svojim zamestnancom. Je automobil, ktorý sa vyraďuje z evidencie zamestnávateľa a daruje zamestnancovi, považovaný za dar poskytnutý v súvislosti s výkonom práce?

Dátum publikácie: 11. 7. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Nezisková organizácia každoročne organizuje letné tábory. Rodičia zaplatia tento pobyt neziskovej organizácii, ktorá to potvrdí vystavením príjmového pokladničného dokladu vystaveného na meno rodiča a tiež potvrdenie o účasti na letnom tábore. Po uskutočnení tábora ubytovacie zariadenie vystaví faktúru pre neziskovú organizáciu, kde bude uvedený počet detí a počet nocí. Aké doklady by mal zamestnanec predložiť zamestnávateľovi, aby mu vznikol nárok na príspevok na rekreáciu?

Partner