16 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 25. 2. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Zamestnanec je zamestnaný od 1. 9. 2007. V roku 2018 čerpal do 30. 6. 2018 rodičovskú dovolenku, od 1. 7. 2018 nastúpil do práce. V decembri 2019 bol uznaný za dočasne práceneschopného. Z akého rozhodujúceho obdobia sa počíta náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti?

Dátum publikácie: 31. 1. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Zamestnávateľ vypláca šoférom paušálnu sumu stravné 80 €/mes. Jeden zamestnanec je PN od 7. 10. 2019 a v 11. mesiaci celý mesiac nemá žiaden iný príjem, patrí mu v tomto prípade paušálna čiastka za stravné 80 €? V pracovnom poriadku majú uvedené:

„...stravovanie vodičov... v paušálnej sume 80 €. Táto suma zamestnancovi prináleží aj v prípade, ak počas daného kalendárneho mesiaca bude čerpať dovolenku, bude dočasne práceneschopný, či bude uplatňovať prekážky v práci v zmysle § 141 Zákonníka práce...“   

Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 9. 2011

Za akých podmienok je možné poskytnúť zamestnancovi, ktorý je príslušníkom tretej krajiny, neplatené voľno? V prípade vzniku prekážky v práci na strane zamestnávateľa je možné aj voči nemu uplatniť režim podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce, t. j. poskytovať mu náhradu mzdy v sume 60 % jeho priemerného zárobku?

Dátum publikácie: 18. 12. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 9. 2011

Pri skončení pracovného pomeru vznikne zamestnancovi nárok na poskytnutie náhrady mzdy za nevyčerpaný zostatok nároku na dovolenku a na zaplatenie mzdy za hodiny odpracované v rámci konta pracovného času nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času. Zamestnanec, jeho súčasný i budúci zamestnávateľ majú záujem uzavrieť trojstrannú dohodu podľa § 32 Zákonníka práce, na základe ktorej by uvedené nároky zamestnanca uspokojil jeho nový zamestnávateľ umožnením dočerpania zostatku nároku na dovolenku s poskytnutím náhrady mzdy v rovnakej výške, akú by mu bol poskytol jeho súčasný zamestnávateľ, ako aj „prenesením“ hodín odpracovaných v rámci konta pracovného času nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času do svojej evidencie pracovného času. Umožňuje Zákonník práce uzavretie vyššie uvedenej trojstrannej dohody?

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Má člen dozornej rady nárok na náhradu príjmu a nemocenské, ak zmluva o výkone funkcie nehovorí o prípadnej PN a odmena za výkon funkcie mu nebola krátená za obdobie PN?

Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa štyri dni v týždni, t. j. pondelok až štvrtok, piatky nepracuje. Zamestnanec sa stal dočasne práceneschopný. Ako má zamestnávateľ zaplatiť náhradu príjmu na piatok, keď nepracuje?

Dátum publikácie: 30. 9. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec utrpel pracovný úraz, za ktorý podľa šetrenia nezodpovedá zamestnávateľ. Má zamestnanec nárok na dovolenku? Práceneschopný je od 7. 6. 2018 a trvá naďalej.

Dátum publikácie: 30. 9. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Zamestnanec bol PN od 6. 11. 2017 do 2. 6. 2019. Od 5. 11. 2018 do 2. 6. 2019 mal v Sociálnej poisťovni nahlásené prerušenie z dôvodu trvania DPN po 52. týždňoch. V čase od 3. 6. 2019 do 7. 6. 2019 čerpal dovolenku a od 10. 6. 2019 je znovu PN. Koniec podpornej doby je 16. 6. 2019. Je zamestnávateľ povinný vyplatiť mu celých 10 dní náhradu príjmu aj z poslednej PN, čiže od 10. 6. 2019 do 19. 6. 2019, prípadne iba do konca podpornej doby? Z akého príjmu má byť vypočítaná náhrada príjmu?

Dátum publikácie: 19. 9. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanec odmeňovaný úkolovou mzdou pracoval počas sviatka 1. 5. 2019 nadčas 9 hodín. Jeho priemerná hodinová mzda je 11,0668 €. Pri spracovaní miezd v zadaní príplatok za sviatok mzdový program vypočítal príplatok za sviatok za 9 hodín, čiže sumu 99,60 €, ale v položke sviatok – náhrada mzdy zamestnancovi započítalo iba 7 hodín (v mesiaci máj boli dva sviatky, teda 16 hodín náhrady). 

Dátum publikácie: 9. 8. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanci boli na pracovnej ceste – výstave v Nemecku od 2. 7. do 12. 7. 2019. Mali dohodnuté pracovné rokovania s klientmi. Budú mať vyplatené cestovné príkazy. Práca počas víkendu bude zaplatená ako nadčas s príplatkami za prácu v sobotu, nedeľu a sviatok bude ako odpracovaný s príplatkom za prácu vo sviatok?

Partner