100 výsledkov
Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 9. 2011

Za akých podmienok je možné poskytnúť zamestnancovi, ktorý je príslušníkom tretej krajiny, neplatené voľno? V prípade vzniku prekážky v práci na strane zamestnávateľa je možné aj voči nemu uplatniť režim podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce, t. j. poskytovať mu náhradu mzdy v sume 60 % jeho priemerného zárobku?

Dátum publikácie: 18. 12. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 9. 2011

Pri skončení pracovného pomeru vznikne zamestnancovi nárok na poskytnutie náhrady mzdy za nevyčerpaný zostatok nároku na dovolenku a na zaplatenie mzdy za hodiny odpracované v rámci konta pracovného času nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času. Zamestnanec, jeho súčasný i budúci zamestnávateľ majú záujem uzavrieť trojstrannú dohodu podľa § 32 Zákonníka práce, na základe ktorej by uvedené nároky zamestnanca uspokojil jeho nový zamestnávateľ umožnením dočerpania zostatku nároku na dovolenku s poskytnutím náhrady mzdy v rovnakej výške, akú by mu bol poskytol jeho súčasný zamestnávateľ, ako aj „prenesením“ hodín odpracovaných v rámci konta pracovného času nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času do svojej evidencie pracovného času. Umožňuje Zákonník práce uzavretie vyššie uvedenej trojstrannej dohody?

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Má člen dozornej rady nárok na náhradu príjmu a nemocenské, ak zmluva o výkone funkcie nehovorí o prípadnej PN a odmena za výkon funkcie mu nebola krátená za obdobie PN?

Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa štyri dni v týždni, t. j. pondelok až štvrtok, piatky nepracuje. Zamestnanec sa stal dočasne práceneschopný. Ako má zamestnávateľ zaplatiť náhradu príjmu na piatok, keď nepracuje?

Dátum publikácie: 30. 9. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec utrpel pracovný úraz, za ktorý podľa šetrenia nezodpovedá zamestnávateľ. Má zamestnanec nárok na dovolenku? Práceneschopný je od 7. 6. 2018 a trvá naďalej.

Dátum publikácie: 30. 9. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Zamestnanec bol PN od 6. 11. 2017 do 2. 6. 2019. Od 5. 11. 2018 do 2. 6. 2019 mal v Sociálnej poisťovni nahlásené prerušenie z dôvodu trvania DPN po 52. týždňoch. V čase od 3. 6. 2019 do 7. 6. 2019 čerpal dovolenku a od 10. 6. 2019 je znovu PN. Koniec podpornej doby je 16. 6. 2019. Je zamestnávateľ povinný vyplatiť mu celých 10 dní náhradu príjmu aj z poslednej PN, čiže od 10. 6. 2019 do 19. 6. 2019, prípadne iba do konca podpornej doby? Z akého príjmu má byť vypočítaná náhrada príjmu?

Dátum publikácie: 19. 9. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanec odmeňovaný úkolovou mzdou pracoval počas sviatka 1. 5. 2019 nadčas 9 hodín. Jeho priemerná hodinová mzda je 11,0668 €. Pri spracovaní miezd v zadaní príplatok za sviatok mzdový program vypočítal príplatok za sviatok za 9 hodín, čiže sumu 99,60 €, ale v položke sviatok – náhrada mzdy zamestnancovi započítalo iba 7 hodín (v mesiaci máj boli dva sviatky, teda 16 hodín náhrady). 

Dátum publikácie: 9. 8. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanci boli na pracovnej ceste – výstave v Nemecku od 2. 7. do 12. 7. 2019. Mali dohodnuté pracovné rokovania s klientmi. Budú mať vyplatené cestovné príkazy. Práca počas víkendu bude zaplatená ako nadčas s príplatkami za prácu v sobotu, nedeľu a sviatok bude ako odpracovaný s príplatkom za prácu vo sviatok?

Dátum publikácie: 24. 7. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Pracovný pomer zamestnanca, ktorý sa stal poberateľom starobného dôchodku, končí na základe dohody o ukončení pracovného pomeru. Je potrebné, aby o vyplatenie odchodného požiadal zamestnanec písomne zamestnávateľa? Je možné vyplatiť odstupné zamestnancovi v prípade, ak bude mať ukončený pracovný pomer dohodou podľa § 60 Zákonníka práce bez uvedenia dôvodu [t. j. nebol ukončený pracovný pomer v súlade s § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), resp. straty spôsobilosti vykonávať prácu v súlade so zmenou zdravotného stavu]?

Dátum publikácie: 17. 6. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Zamestnávateľ uzatvoril so zamestnancom pracovnú zmluvu na dobu určitú na tzv. sezónne práce od 23. 4. 2019 do 31. 10. 2019. Zamestnávateľovi doručil tlačivo práceneschopnosti od 23. 4. 2019, takže do práce vôbec nenastúpil. Má mu zamestnávateľ zaplatiť prvých 10 dní práceneschopnosti? Môže s ním skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe?

Partner