Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > Ochrana osobných údajov (GDPR)
85 výsledkov
Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

V starších pracovných zmluvách má zamestnávateľ uvedený bod, že zamestnanec súhlasí s používaním osobných údajov pre pracovnoprávne účely zamestnávateľa v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ako má zamestnávateľ tento bod vyriešiť? Má dodatkami k pracovným zmluvám uviesť, že tento bod sa ruší a nahrádza ho dokument "Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci pracovnoprávnych vzťahov“, ktorý bude dostupný k nahliadnutiu pre všetkých zamestnancov?

Dátum publikácie: 7. 1. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Zamestnanci vrátnice pýtajú občiansky preukaz na identifikáciu osôb, ktoré vstupujú do objektu. Je potrebné dať dotknutým osobám príp. niečo podpísať? Je číslo občianskeho preukazu osobný údaj?

Dátum publikácie: 31. 12. 2019
Autor: JUDr. Eva Tináková, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Po akom čase je možný výmaz personálnych údajov (meno, priezvisko, adresa zamestnanca atď.), ak zamestnanec ukončil pracovný pomer? Ako dlho sa tieto údaje archivujú v informačnom systéme spoločnosti, ako je softvér na spracovanie miezd? Majú sa aj písomnosti v osobnom spise, ako prihláška do SP či dotazník po určitom čase (po skončení PP) skartovať a ako dlho sa archivujú? Aké údaje by nemal zamestnanec v osobnom dotazníku uvádzať?

Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Ak je so zamestnancom opätovne každý rok uzatváraná dohoda o pracovnej činnosti, musí byť aj na každý rok podpísané nové Oboznámenie dotknutej osoby?

Dátum publikácie: 6. 11. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Spoločnosť na intranete každý mesiac aktualizuje zostatok dovoleniek zamestnancov. K týmto údajom majú prístup len riaditelia a vedúci zamestnanci. Je zostatok dovolenky zamestnanca osobný údaj?

Dátum publikácie: 29. 10. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnávateľa sa vzťahuje aj na manžela, deti zamestnanca, prípadne inú oprávnenú osobu, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti. Aké doklady sú akceptovateľné z hľadiska zákona o ochrane osobných údajov?...

Dátum publikácie: 17. 10. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Spoločnosť so 130 zamestnancami uvažuje o zavedení elektronickej evidencie dochádzky. Rozhoduje sa medzi čipovými kartami alebo biometrickým údajom (odtlačok prsta).

Môže biometrický údaj použiť na evidenciu dochádzky z pohľadu GDPR? Ak áno, je potrebné povolenie od Úradu na ochranu osobných údajov? Je nutný písomný súhlas každého zamestnanca? Čo v prípade, ak to niekto nebude chcieť podpísať?

Dátum publikácie: 9. 10. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Zamestnávateľ dostal faktúru od spoločnosti s r. o., kde bol uvedený aj nasledovný text: ...odberateľ udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov“. Nie je takýto údaj na faktúre zbytočný? Je to postačujúce v prípade, že osoba – nepodnikateľ urobí telefonickú objednávku na tovar od uvedenej firmy, má to nejaký význam, keď je to bez podpisu dotyčnej osoby alebo zaškrtnutia políčka vyjadrujúceho súhlas?

Dátum publikácie: 2. 10. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Zamestnávateľ chce dať deťom zamestnancov odmenu za vysvedčenie. Podmienka je priemer do 2,5 a z toho dôvodu sa musí predložiť kópia vysvedčenia. Kópie sa musia odložiť. Neporuším sa tým GDPR?

Dátum publikácie: 23. 9. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Zamestnanci majú na menovkách na odevoch uvedené svoje krstné mená. Zamestnávateľ chce, aby mali na menovkách meno aj priezvisko. Zamestnanci s uverejnením priezviska nesúhlasia. Má zamestnávateľ právo im to nariadiť?

Partner