Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > Ochrana osobných údajov (GDPR)
94 výsledkov
Dátum publikácie: 28. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018

Môže odoslanie hromadného e-mailu s pozvánkou na výberové konanie na miesto učiteľa základnej školy spôsobiť zneplatnenie výberového konania pre rozpor s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (z e-mailových adries boli zrejmé mená a priezviská adresátov)?

Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018

Spoločnosť sprostredkúva pre klienta prenájom priestorov a komunikuje so zamestnancami klienta. Pritom spracúva ich údaje: meno, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Podliehajú tieto údaje ochrane? Je potrebné uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy medzi klientom a spoločnosťou?

Dátum publikácie: 22. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018

Musí medzi klientom a externou spoločnosťou spracúvajúcou účtovníctvo klienta byť uzatvorená zmluva o spracúvaní osobných údajov?

Dátum publikácie: 20. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018

Majú fyzické a právnické osoby povinnosť uvádzať na faktúrach doplňujúcu informáciu ohľadom spracúvania osobných údajov?

Dátum publikácie: 15. 7. 2020
Autor: Ing. Stanislav Guláš, audítor ISMS, DATAsec.sk
Právny stav od: 30. 6. 2020

Firma plánuje vymeniť svoje počítače a notebooky ako celok. Na diskoch v týchto zariadeniach má však uložené citlivé informácie a dôverné firemné údaje. Zaujíma ju, ako prakticky zrealizovať bezpečnú likvidáciu informácií uložených na pamäťových diskoch umiestnených v odovzdávaných, resp. predávaných zariadeniach tak, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu údajov. Na čo všetko si má z pohľadu informačnej a kybernetickej bezpečnosti dávať pozor? Čo by mala prakticky vykonať?

Dátum publikácie: 27. 4. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018

Je zamestnávateľ oprávnený si pri uzatvorení pracovného pomeru vyhotoviť fotokópie osobných dokladov zamestnanca – občianskeho preukazu, zdravotnej karty poistenca, bankovej karty – do osobného spisu zamestnanca?

Dátum publikácie: 23. 4. 2020
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 25. 5. 2018

Pri opätovnom spustení výroby (pri dlhšej neprítomnosti na pracovisku) dáva zamestnávateľ zamestnancom vyplniť pri vstupe na pracovisko dotazník zameraný na zistenie údajov súvisiacich s ochorením COVID-19 (potvrdenie/vylúčenie príznakov ochorenia, kontaktu s nakazenou osobou, osobou v karanténe atď.). Dotazník obsahuje osobné údaje meno, priezvisko, podpis zamestnanca.

S doložkou: Výslovne poukazujeme na to, že sa uplatňuje všeobecne platné vyhlásenie o ochrane údajov – GDPR. Keď už nebude spracúvanie údajov v rámci aktuálnej situácie potrebné, budú vaše údaje ihneď vymazané. Môže takýto dotazník používať?

Dátum publikácie: 10. 3. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Je zamestnávateľ oprávnený použiť záznam z kamerového systému nainštalovaného v spoločnosti na pracovnoprávne účely, t. j. ako dôkaz porušenia pracovnej disciplíny a následné ukončenie pracovného pomeru zamestnanca? Na zázname je možné vidieť neistú chôdzu zamestnanca (tackanie sa), a to, že zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu potvrdili viacerí zamestnanci.

Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Jeden zo zamestnancov spoločnosti požaduje zverejnenie osobných údajov ostatných zamestnancov z dôvodu, že cca trikrát ročne žiada vstup zamestnancov do iných spoločností a potrebuje poskytnúť dátumy narodenia, rodné čísla a adresu trvalého bydliska. Je možné poskytnúť tieto údaje?

Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

V starších pracovných zmluvách má zamestnávateľ uvedený bod, že zamestnanec súhlasí s používaním osobných údajov pre pracovnoprávne účely zamestnávateľa v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ako má zamestnávateľ tento bod vyriešiť? Má dodatkami k pracovným zmluvám uviesť, že tento bod sa ruší a nahrádza ho dokument "Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci pracovnoprávnych vzťahov“, ktorý bude dostupný k nahliadnutiu pre všetkých zamestnancov?

Partner