60 výsledkov
Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnávateľ zamestnáva starobného dôchodcu v pracovnom pomere. V prípade skončenia pracovného pomeru má tento zamestnanec nárok na odchodné aj odstupné?

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanec má rozvrhnutý rovnomerne pracovný čas (pondelok – piatok) od 7:00 hod. do 15:00 hod. (37,5 hod. týždenne). Zamestnancovi je nariadená práca vo sviatok od 14:00 hod. do 17:00 hod. 1. sviatok pripadne na štvrtok (29. 8. – štátny sviatok), 2. sviatok pripadne na nedeľu (1. 9. štátny sviatok). Na aké peňažné plnenie má zamestnanec nárok, ak si bude čerpať náhradné voľno?

Dátum publikácie: 13. 11. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 4. 2002

Je možné, aby niektorí zamestnanci mali pracovnú dobu pondelok až štvrtok 12 hodín, piatok 8 hodín a nedeľa 5 hodín? Jednotlivé zmeny budú naplánované tak, aby bol dodržaný mesačný fond, a teda aj týždenný pracovný čas 37,5 hodiny. 1. Ide o rovnomerný alebo nerovnomerný pracovný čas? 2. Ako sa v tomto prípade vypočíta nárok na dovolenku? Akým spôsobom sa zmena pracovnej doby oznámi zamestnancom? Musí byť dodatok k pracovnej zmluve alebo môže byť aj iná forma oznamu zmeny pracovnej doby?

Dátum publikácie: 13. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Ak sa zamestnávateľ rozhodne vyplatiť 13., resp. 14. plat zamestnancom, je jeho povinnosťou vyplatiť 13., resp. 14. plat všetkým zamestnancom, ktorí splnia zákonné podmienky min. 24 mesiacov nepretržitého zamestnania?

Dátum publikácie: 24. 9. 2019
Autor: JUDr. Eva Tináková, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnankyňa nastúpila do organizácie od 1. 10. 1997 na dobu určitú do 31. 10. 1999. Od 1. 11. 1999 do 30. 9. 2001 pracovala pre dcérsku firmu daného zamestnávateľa (iné IČO ako pôvodný zamestnávateľ)... Od 1. 10. 2001 do 31. 12. 2004 pracovala pre ďalšiu dcérsku spoločnosť zamestnávateľa (opäť iné IČO ako pôvodný zamestnávateľ). Akú výpovednú dobu treba uplatniť pri danej zamestnankyni a na aké odstupné má nárok? 

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Za prácu vo sviatok dostane zamestnanec mzdu a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku. V akých prípadoch sa za sviatok platí príplatok 2,989 €?

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 11. 2017

Pri pracovnom čase, prestávkach v práci a dennom odpočinku u vodičov sa môže postupovať podľa zákona o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a nariadenie Európskeho parlamentu 561/2006/ES?

Pri kontrole inšpektorátom práce by bol uznateľný tento zákon alebo Zákonník práce?

Dátum publikácie: 4. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

U zamestnávateľa je ustanovený týždenný pracovný čas 38,75 hod. Z akej hodinovej sadzby musí platiť zamestnávateľ zamestnancom príplatky vychádzajúce z minimálnej mzdy? Je to zo sumy 2,989 €, ako je pri 40 hodinovom týždennom pracovnom čase, alebo zo sumy 3,0854 € pri 38,75 týždennom pracovnom čase?

Dátum publikácie: 24. 4. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec má u jedného a toho istého zamestnávateľa 2 pracovné pomery. Jeden vznikol v roku 2004 a trvá nepretržite. Druhý pracovný pomer vznikol v roku 2016 a bude končiť v 4/2019. Zamestnancovi bol v 11/2017 priznaný starobný dôchodok. Je nárok na odchodné? Ak áno, kedy sa má vyplatiť?

Dátum publikácie: 14. 3. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

V pracovnej zmluve je uvedené: „Zamestnancovi patrí za riadne vykonanú prácu za jeden odpracovaný mesiac mzda vo výške 500 eur/brutto.“ Ďalej je napísané, že k základnej mzde môže byť zamestnancovi priznaný dochádzkový bonus v maximálnej výške 60 eur v závislosti na plnom odpracovanom mesiaci a výkonnostný bonus 10 % zo základnej mzdy. Je správne stanovená základná mzda vo výške 500 eur? Nemá byť vo výške  520 eur mesačne?

Partner