246 výsledkov
...
Dátum publikácie: 24. 1. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec viedol so zamestnávateľom spor o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, v ktorom súd rozhodol o neplatnosti a o trvaní pracovného pomeru v čase od 24. 10. 2011 do 4. 5. 2014. Dňa 5. 5. 2014 nastúpil zamestnanec do práce, no zamestnávateľ rozhodol o organizačnej zmene, z dôvodu ktorého bola daná zamestnancovi výpoveď v zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce s trojmesačnou výpovednou dobou a zamestnancovi bolo vyplatené odstupné. Zamestnanec opätovne napadol skončenie pracovného pomeru na súde a súd rozhodol, že skončenie pracovného pomeru je neplatné a pracovný pomer ku dňu 31. 10. 2019 trvá. Od 1. 11. 2019 nastúpil zamestnanec do práce, no chce sa so zamestnávateľom dohodnúť na skončení pracovného pomeru podľa § 60 Zákonníka práce a žiada odstupné. Môže zamestnávateľ vyplatiť odstupné opäť?

Dátum publikácie: 24. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Vo firme sú mzdy zložené z dvoch zložiek: mesačná napr. 600 € a pohyblivá (dochádzkový bonus) 200 €. Musí zamestnávateľ týmto zamestnancom navyšovať mzdu na minimálnu mzdu od r. 2020? Čiže brať do úvahy len mesačnú mzdu a mzdu navýšiť na 696 €, aby splnili podmienku koeficientu minimálnej mzdy? Alebo obe zložky mzdy sa berú ako súčasť mzdy, čiže 800 € a zamestnávateľ nemusí navyšovať mzdu?

Dátum publikácie: 24. 1. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnávateľ vyplatil zamestnancom v májovej mzde 13. plat v sume 500 €. Ak by im chcel vyplatiť 14. plat a splnili by všetky podmienky, musí byť 14. plat vo výške priemerného zárobku alebo môže byť aj vo výške 500 €?

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Je uzatvorená učebná zmluva, podľa ktorej zamestnávateľ finančne zabezpečuje žiaka a vypláca žiakovi odmenu za produktívnu prácu. Limituje zamestnávateľa zákon, akú maximálnu odmenu môže žiakovi vyplatiť?

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Firma má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania so strednou školou podľa § 8 zákona o odbornom vzdelávaní. So žiakom zamestnávateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu. Má firma nárok na zníženie základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona o dani z príjmov? ...

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Spoločnosť prenajíma kancelárske priestory, kde zamestnáva informátorov, ktorí pracujú v nepretržitej prevádzke, teda aj sobotu, nedeľu a v noci. Títo zamestnanci sú poberateľmi invalidného dôchodku a úrad práce prispieva zamestnávateľovi na prevádzkové náklady. Zamestnávateľ zamestnáva menej ako 20 zamestnancov. Môže zamestnávateľ dohodnúť v pracovnej zmluve nižšiu sumu mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu?

Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec má v pracovnej zmluve uvedené: „zložka mzdy – základ – hrubá mzda, plus 100 € mesačná odmena“. Nič iné tam uvedené nemá. Zamestnávateľ nemá kolektívnu zmluvu ani žiadny interný predpis, v ktorom by boli bližšie upravené podmienky. Je zamestnávateľ povinný túto odmenu dávať zamestnancovi každý mesiac?

Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnávateľ zamestnáva starobného dôchodcu v pracovnom pomere. V prípade skončenia pracovného pomeru má tento zamestnanec nárok na odchodné aj odstupné?

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Firma ide vyplácať dividendy od r. 2008 do 2018 v celkovej výške cca 1 milión eur za všetky roky. V akej výške vypočítať a odviesť odvody na zdravotné poistenie za roky 2008 až 2016? Podávajú sa výkazy za každý rok zvlášť a počíta sa za každý rok zvlášť vymeriavací základ alebo je len jeden max. vymeriavací základ alebo dva maximálne vymeriavacie základy, keďže sa v roku 2013 menil zákon?

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanec má rozvrhnutý rovnomerne pracovný čas (pondelok – piatok) od 7:00 hod. do 15:00 hod. (37,5 hod. týždenne). Zamestnancovi je nariadená práca vo sviatok od 14:00 hod. do 17:00 hod. 1. sviatok pripadne na štvrtok (29. 8. – štátny sviatok), 2. sviatok pripadne na nedeľu (1. 9. štátny sviatok). Na aké peňažné plnenie má zamestnanec nárok, ak si bude čerpať náhradné voľno?

...

Partner