13 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 21 Cdo 4481/2014
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 23. 2. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 8. 2016

Odmena za úspešné splnenie mimoriadnej alebo obzvlášť významnej pracovnej úlohy, ktorá je nenárokovou (fakultatívnou) zložkou platu zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 109...

Spisová značka: C-115/14
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 17. 11. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 1. 2016

1. Článok 26 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných...

Spisová značka: 21 Cdo 1525/2014
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 9. 4. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 12. 2015

Pri zisťovaní priemerného zárobku zamestnanca, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť po zistení choroby z povolania je potrebné prihliadať tiež k odpisom hmotného majetku...

Spisová značka: C-173/13
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 17. 7. 2014
1. Článok 141 ES sa má vykladať v tom zmysle, že režim dôchodkového zvýhodnenia, o aký ide vo veci samej, vedie k nepriamej diskriminácii v odmeňovaní medzi pracovníkmi ženského a...
Spisová značka: C-512/11 a C-513/11
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2014
Smernica Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnemu právnemu...
Spisová značka: C-514/12
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 5. 12. 2013
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 12. 2013
Článok 45 ZFEÚ a článok 7 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie sa majú vykladať v tom zmysle,...
Spisová značka: 7 So 95/2012
R číslo: 55/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 14. 8. 2013

Jednorazová mzda za dlhoročnú prácu nemusí byť so zreteľom na všetky okolnosti a podmienky jej výplaty považovaná za plnenie poskytnuté v súvislosti so skončením pracovného...

Spisová značka: 6 Cdo 248/2011
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 3. 4. 2013
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 9. 2015

Premlčacia doba na uplatnenie nároku na náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru nezačína plynúť od právoplatnosti rozsudku o určení neplatnosti rozväzovacieho...

Spisová značka: C-341/05
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2007
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 12. 2007
Článok 49 ES a článok 3 smernice 96/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb sa majú vykladať v tom zmysle, že...
Spisová značka: 3 Cdo 80/2005
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 1. 1. 2005
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 1. 2005
Najvyšší súd SR je tohto názoru, že pri určení „zárobku zamestnanca po zistení choroby z povolania“ pre odškodnenie náhrady za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti v...

Partner