215 výsledkov
...
Dátum publikácie: 3. 4. 2020
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 4. 4. 2020

Zákon č. 66/2020 Z. z. – novela Zákonníka práce a ďalších pracovnoprávnych predpisov – je účinný od 4. 4. 2020. Snahou bolo v krízovej situácii udržanie existujúcich pracovných miest zo strany štátu a pomoc zamestnávateľom, aby mohli flexibilnejšie reagovať na mimoriadnu situáciu v rámci svojej spoločnosti. Ustanovuje napr. nariadenie čerpania dovolenky, poskytovanie náhrady mzdy vo výške 80 %v prípade uzatvorenia prevádzky, predĺženie obdobia podpory v nezamestnanosti, úpravu povinností v oblasti BOZP a iné. 

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 27. 3. 2020

Cieľom zákona 63/2020 Z. z. je zlepšiť finančnú situáciu poberateľov nemocenského a ošetrovného a pomôcť čiastočne zmierniť negatívne finančné dopady na zamestnávateľov v súvislosti s ochorením COVID-19. Zákon upravuje čerpanie nemocenskej dávky aj ošetrovného, ktoré bude môcť byť rodičom poskytnuté za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení, nie iba za 10 dní. Zákon podáva pomocnú ruku aj zamestnávateľom, aby v čase zavedených opatrení, akými je napríklad karanténa, nemuseli znižovať stavy zamestnancov.

Dátum publikácie: 22. 3. 2020
Autor: Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová
Právny stav od: 20. 3. 2020

Základné pracovnoprávne informácie pre zamestnávateľov, ako práca z domu, nariadenie dovolenky, prekážky na strane zamestnávateľa, karanténa zamestnanca, čerpanie OČR, znížený nárok na mzdu, pokles potreby práce zamestnávateľa. 

Dátum publikácie: 11. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2020

Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za príslušný kalendárny rok. V roku 2018 bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR vo výške 1 013 €. Hodnota všeobecného vymeriavacieho základu je 12 156 €. Všeobecný vymeriavací základ a priemerná mesačná mzda za rok 2018 ovplyvnia veličiny používané predovšetkým v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia v roku 2020.

Dátum publikácie: 11. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2020

Aký je vymeriavací základ zamestnanca, zamestnávateľa a samostatne zárobkovo činnej osoby v roku 2020 a čo ovplyvňuje jeho výšku.

Dátum publikácie: 11. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2020

Na účely zdravotného poistenia zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení pojem všeobecný vymeriavací základ nepo­užíva.

Dátum publikácie: 2. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2020

Právo na štrajk predstavuje jedno zo základných práv, ktoré patrí do sféry pracovného práva osobám so statusom zamestnanca. V článku autorka rozoberá vplyv celodenného štrajku na sociálne a zdravotné poistenie.

Dátum publikácie: 5. 2. 2020
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 1. 2020

Účelom zavedenia minimálneho starobného dôchodku a minimálneho invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku bolo podľa zákonodarcu zabezpečiť poistencovi, ktorý splní zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ustanovené podmienky, minimálny príjem z dôchodku na takej úrovni, aby sa nedostal do situácie, ktorú by bolo potrebné riešiť prostredníctvom pomoci v hmotnej núdzi. Z toho dôvodu sa starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku zvýšil poistencom, ktorí splnili zákonom o sociálnom poistení ustanovené podmienky, tak, aby suma tohto dôchodku alebo suma úhrnu dôchodkov, ktoré sa poistencom vyplácajú (príp. na ktoré majú nárok), bola vyššia ako suma životného minima pre jednu plnoletú osobu.

Dátum publikácie: 3. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Výška odvodov poistného je závislá od statusu poistenca, sadzby poistného a vymeriavacieho základu, z ktorého sa poistné platí. Kategórie poistencov, sadzby poistného, spôsob výpočtu vymeriavacieho základu a poistného sa pre rok 2020 nemenia. Na odvod poistného od 1. 1. 2020 bude mať vplyv zmena posudzovania výnimiek pri platení poistného poberateľov dôchodkov a zmena posudzovania študentov a dôchodcov vykonávajúcich činnosť na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka.

Dátum publikácie: 3. 2. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 2. 2020

Článok popisuje povinnosti v mzdovej učtárni súvisiace s ukončením roka, ako napr. uzatvorenie mzdových listov, mzdovej evidencie, výpočet priemerného zárobku a výpočet ročného priemeru, kontrola, vyrovnanie nevyčerpaných dovoleniek zamestnancov + nová výmera dovolenky na rok 2020 a iné.

...

Partner