203 výsledkov
...
Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 12. 2019

Od 1. 1. 2020 sa zvýšia odvody živnostníkov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. V článku autorka konkretizuje, v akej výške, uvádza výpočty a praktické príklady.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 12. 2019

Zdravotné poistenie sa platí vo forme preddavkov a zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného po skončení príslušného kalendárneho roka, v ktorom vyčísli skutočné poistné a porovná ho so zaplatenými preddavkami.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 12. 2019

Vznik povinnosti platiť poistné sa posudzuje k 1. júlu nasledujúceho kalendárneho roka, resp. k 1. októbru nasledujúceho kalendárneho roka, ak mal živnostník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019

Zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva okrem výpočtu a vyplatenia mzdy zamestnancom plní zákonmi ustanovené odvodové, prihlasovacie, oznamovacie a evidenčné povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu. Neplnenie týchto povinností vôbec alebo oneskorené a nesprávne plnenie má za následok uloženie sankcií.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019

Za porušenie registračných, oznamovacích a vykazovacích povinností môže Sociálna poisťovňa podľa § 239 zákona uložiť zamestnávateľovi pokutu až do 16 596,96 €. 

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019

 Zamestnávateľ má povinnosť vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na zdravotné poistenie. Ak preddavok neodvedie riadne a včas, príslušná zdravotná poisťovňa si môže uplatniť nárok na tento preddavok výkazom nedoplatkov podľa § 17a zákona.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019

Zamestnávateľ je povinný zraziť preddavok pri výplate alebo pri poukázaní, alebo pri pripísaní zdaniteľnej mzdy zamestnancom k dobru a ten, znížený o úhrn daňového bonusu, je povinný odviesť najneskôr do piatich dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru. Je povinný vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň u tých zamestnancov, ktorí o to písomne požiadali, a o vykonanom ročnom zúčtovaní im vydať doklad. Ostatným zamestnancom je povinný vystaviť a doručiť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. Ak správca dane zistí, že zamestnávateľ tieto povinnosti nesplnil vôbec alebo v ustanovenej lehote, uloží mu pokutu.

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019

Tento článok je pokračovaním – 3. časťou zo 4-dielneho seriálu. 

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 12. 2019

Vplyv na odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa v súvislosti so zmenou výšky sumy minimálnej mzdy, ktorá bola ustanovená nariadením vlády SR č. 324/2019 Z. z., a to 580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 3,333 € za každú odpracovanú hodinu.

Dátum publikácie: 22. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 11. 2019

Zamestnávateľ je v zmysle zákona o zdravotnom poistení povinný oznámiť vznik platiteľa poistného, resp. prihlásiť sa do registra zamestnávateľov do pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, v ktorej je poistený zamestnanec, ktorého začal zamestnávať, a tiež oznámiť zmenu údajov zamestnávateľa, a to na predpísanom tlačive do 8 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti.

...

Partner