376 výsledkov
...
Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na III. pilier sumou 15 €, z toho sú však 2 € hradené so sociálneho fondu. Ako to bude zdanené a aké odvody sa platia?

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Firma má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania so strednou školou podľa § 8 zákona o odbornom vzdelávaní. So žiakom zamestnávateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu. Má firma nárok na zníženie základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona o dani z príjmov? ...

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Aja Mariniaková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Ako postupovať v prípade, ak firma XY s. r. o. chce zamestnať zamestnanca, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku, prechodný pobyt v inom členskom štáte, kde je aj zdravotne poistený a výkon jeho práce by bol v inom členskom štáte?

Dátum publikácie: 13. 1. 2020
Autor: Aja Mariniaková
Právny stav od: 1. 5. 2010

Ako postupovať v prípade odvodov do zdravotnej poisťovne na Slovensku, keď firma zamestnala zamestnanca na dohodu na Slovensku, ktorý vykonáva činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby v Rakúsku a tam aj odvádza zdravotné poistenie? Odvody za tohto zamestnanca boli vykonávané iba do Sociálnej poisťovne na Slovensku, ale Sociálna poisťovňa vystavila nárokový formulár PD A1 - uplatnenie právnych predpisov členského štátu. Členský štát určila Slovensko a dohodu medzitým firma ukončila.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Firma ide vyplácať dividendy od r. 2008 do 2018 v celkovej výške cca 1 milión eur za všetky roky. V akej výške vypočítať a odviesť odvody na zdravotné poistenie za roky 2008 až 2016? Podávajú sa výkazy za každý rok zvlášť a počíta sa za každý rok zvlášť vymeriavací základ alebo je len jeden max. vymeriavací základ alebo dva maximálne vymeriavacie základy, keďže sa v roku 2013 menil zákon?

Dátum publikácie: 15. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Spoločnosť uzatvorila dňa 18. 6. 2019 zmluvu o duálnom vzdelávaní so SOŠ (odbor autoopravár mechanik, autoopravár - elektrikár). Zároveň je uzatvorená aj učebná zmluva medzi spoločnosťou a zákonnými zástupcami študenta (momentálne sa v spoločnosti takto vzdeláva 1 študent). Miestom praktického vyučovania je servisné stredisko spoločnosti v meste R. Podľa informácií vedúceho strediska žiak nastúpil na toto praktické vyučovanie v 9/2019, vykonáva však doteraz iba cvičnú prácu (nie produktívnu) pod dohľadom prideleného servisného technika. V zmluve je dohodnutá základná výška odmeny za produktívnu prácu a poskytnutie podnikového štipendia. 1. Ako je to s odmeňovaním, ak vykonáva momentálne iba cvičnú prácu?...

Dátum publikácie: 6. 12. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Ako je potrebné postupovať pri vyplatení dividend v roku 2019 za roky 2003 až 2018? Aké povinnosti má zamestnanec, aké zamestnávateľ, v akej výške bude platiť daň a odvody na poistné?

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Podľa § 138 zákona o sociálnom poistení je vymeriavacím základom na platenie poistného príjem zo zárobkovej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené, príspevkov na DDS, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Vzťahuje sa to aj na príspevky zamestnávateľa platené zo sociálneho fondu? Postačuje, ak bude z príspevkov na DDS zo sociálneho fondu zaplatené iba zdravotné poistenie a daň? 

Dátum publikácie: 22. 11. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnanec sa zúčastnil pojednávania ako svedok. Na deň pojednávania mu bude evidované pracovné ospravedlnené voľno bez náhrady mzdy, pretože si požiadal o svedočné. Má zamestnávateľ oznámiť zdravotnej a Sociálnej poisťovni prerušenie povinného poistenia?

Dátum publikácie: 21. 11. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnávateľ prijal faktúru (od osoby, ktorá poskytuje stravovacie služby) za obedy pre zamestnancov s DPH (napr. 1 000 + 200 = 1 200 eur). Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu je 300 eur za všetkých zamestnancov. Môže zamestnávateľ uplatniť DPH z prijatej faktúry na celú čiastku, t. j. 200 eur alebo iba zo sumy 700 eur, t. j. 140 eur? Je príspevok zo sociálneho fondu bez odvodov a daní? Firma nakupuje pre zamestnancov aj darčekové poukážky, ktoré hradí zo sociálneho fondu. Podliehajú tieto poukážky u zamestnancov zdaneniu a odvodom?

...

Partner