12 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1. 1. 2021

Výkaz predkladá zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v zmysle ust. § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 63 ods. 5 zákona, plnenie povinného podielu na celkovom počte svojich zamestnancov preukazuje zamestnávateľ.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 najneskôr do 15. apríla roku, v ktorom zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Výkaz predkladá zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Podľa § 63 ods. 5 zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu na celkovom počte svojich zamestnancov.                               

Právny stav od: 1. 1. 2015

Daň je povinný odviesť platiteľ dane (je ním fyzická osoba, ale aj právnická osoba), ktorým je príjemca nepeňažného plnenia (je to poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník), ktorý ho od držiteľa prijal. Daň je povinný odviesť do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté, pričom v tejto lehote je platiteľ dane povinný aj predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane.

Právny stav od: 1. 1. 2015

Oznámenie podáva zamestnanec zamestnávateľovi, u ktorého si uplatňuje nárok na odpočítateľnú položku podľa § 16 ods. 16 zákona č. 580/2004 Z. z.1)). Zamestnanec oznámenie podáva do 8 dní odo dňa vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Počas zamestnania oznamuje zamestnanec zánik nároku na uplatnenie odpočítateľnej položky a to do 8 dní, od kedy zmena nastala.

Právny stav od: 1. 1. 2015

Daňové priznanie podáva daňovník príslušnému správcovi do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Právny stav od: 1. 1. 2014

Zrazené sumy na zabezpečenie odvádza platiteľ príjmu do pätnásteho dňa každého kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac príslušnému správcovi dane. Túto skutočnosť je zároveň povinný oznámiť miestne príslušnému správcovi dane daňovníka, ak tento správca dane na žiadosť platiteľa príjmu neurčí inak, na príslušnom tlačive - Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane.

Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca, ktorému vykonal ročné zúčtovanie, vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely použitia podielu zaplatenej dane ním určenej právnickej osobe. Toto potvrdenie je povinnou prílohou Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane za rok 2013 rovnako aj dane zaplatenej za rok 2014, 2015 a 2016 ktoré zamestnanec, ak sa tak rozhodne, zašle svojmu miestne príslušnému správcovi dane (daňový úrad miestne príslušný trvalému pobytu zamestnanca) najneskôr do 30. 4. 2017.

Právny stav od: 1. 1. 2013

Ak uplatňuje daňovník dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti pri výpočte tejto dane alebo preddavkov na daň nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa, vyplní uvedené vyhlásenie zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po vstupe do zamestnania a každoročne do konca januára príslušného zdaňovacieho obdobia alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia. Ak má daňovník súčasne viacerých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, vyhlásenie predloží len jednému z nich.

Právny stav od: 1. 1. 2012

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.