40 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak
Právny stav od: 1. 6. 2020

Podmienkou platnosti dohody o sporných nárokoch je dodržanie písomnej formy.

Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 4. 4. 2020

Novelou účinnou od 4. 4. 2020 (novela č. 66/2020 Z. z. – platí od tohto dňa do budúcnosti a nie spätne) sa dočasne pre čas mimoriadnej situácie (zákon č. 42/1994 Z. z.), núdzového stavu a výnimočného stavu (ústavný zákon č. 227/2002 Z. z.) upravujú osobitné pravidlá, ktoré majú sčasti napomôcť lepšiemu zvládnutiu tejto situácie tak na strane zamestnávateľa, ako aj na strane zamestnanca. Ustanovenia platia aj dva mesiace po odvolaní tohto stavu. Príklady vzorov, ako postupovať podľa týchto osobitných pravidiel.

Autor: Mgr. Jana Kolesárová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Podľa § 7 ods. 1 zákona o protispoločenskej činnosti zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, len so súhlasom úradu; voči chránenému oznamovateľovi, ktorým je profesionálny vojak, sa súhlas úradu vyžaduje, len ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová, Mgr. Miroslava Kušníriková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania  sa môže obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany v zmysle antidiskriminačného zákona. Žalobca sa môže domáhať upustenia od diskriminačného konania, nápravy protiprávneho stavu ako aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. 

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 7. 2017

Od 1. júla 2017 je v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zakotvený inštitút konania vo veciach vymáhania pohľadávok, v rámci ktorého Sociálna poisťovňa z úradnej moci vymáha pohľadávky. Exekučným titulom je v tomto konaní vykonateľné rozhodnutie, ktorým bola účastníkovi konania uložená povinnosť plniť a účastník konania si túto povinnosť dobrovoľne v stanovenej lehote nesplnil.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Ak exekútor prijme peňažné prostriedky od povinného, je povinný ich poukázať oprávnenému najneskôr do siedmich dní od ich prijatia. Oprávnený sa s exekútorom môže dohodnúť písomnou formou aj na inej lehote, avšak táto nesmie byť dlhšia ako 90 dní. V opačnom prípade je takáto dohoda neplatná. Exekútor je povinný na požiadanie povinného a na účel preukázania splnenia dlhu vystaviť písomné potvrdenie o splnení dlhu alebo jeho časti na tlačive zverejnenom na webovom sídle ministerstva

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Upovedomenie o odklade exekúcie vydáva súdny exekútor na žiadosť povinného. Následne ho doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Upovedomenie o odklade exekúcie vydáva súdny exekútor na žiadosť povinného. Následne ho doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 7. 2016

Súd môže takéto opatrenie nariadiť aj bez návrhu v konaniach, ktoré možno začať aj bez návrhu. V prípade, že súd nariadi neodkladné opatrenie bez návrhu pred začatím konania vo veci samej, toto konanie vo veci samej začne sám alebo poučí účastníkov o možnosti podať návrh na začatie tohto konania.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 7. 2016

Občiansky súdny poriadok platný do 30. 6. 2016 zakotvoval inštitút predbežného opatrenia. Od 1. 7. 2016 je obdobný inštitút neodkladného opatrenia upravený v Civilnom mimosporovom poriadku. Súd môže takéto opatrenie nariadiť aj bez návrhu v konaniach, ktoré možno začať aj bez návrhu. V prípade, že súd nariadi neodkladné opatrenie bez návrhu pred začatím konania vo veci samej, toto konanie vo veci samej začne sám alebo poučí účastníkov o možnosti podať návrh na začatie tohto konania.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.