8 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 4. 4. 2020

Novelou účinnou od 4. 4. 2020 (novela č. 66/2020 Z. z. – platí od tohto dňa do budúcnosti a nie spätne) sa dočasne pre čas mimoriadnej situácie (zákon č. 42/1994 Z. z.), núdzového stavu a výnimočného stavu (ústavný zákon č. 227/2002 Z. z.) upravujú osobitné pravidlá, ktoré majú sčasti napomôcť lepšiemu zvládnutiu tejto situácie tak na strane zamestnávateľa, ako aj na strane zamestnanca. Ustanovenia platia aj dva mesiace po odvolaní tohto stavu. Príklady vzorov, ako postupovať podľa týchto osobitných pravidiel.

Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, prinášame vzor oznámenia o nespĺňaní kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti.

Autor: Mgr. Jana Kolesárová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Podľa § 7 ods. 1 zákona o protispoločenskej činnosti zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, len so súhlasom úradu; voči chránenému oznamovateľovi, ktorým je profesionálny vojak, sa súhlas úradu vyžaduje, len ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní. Daňové tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto sa ho dozvedel.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 7. 2016

Návrh na začatie konania o spôsobilosti na právne úkony musí obsahovať všeobecné náležitosti podania a ďalej opísanie skutočností odôvodňujúcich zásah do spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a zdôvodnenie, že iné menej obmedzujúce opatrenia nie sú možné alebo opísanie skutočností odôvodňujúcich zmenu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo skutočností odôvodňujúcich navrátenie spôsobilosti na právne úkony.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 7. 2016

Návrh na začatie konania o spôsobilosti na právne úkony môže podať blízka osoba, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ sociálnych služieb, ten, kto má na veci právny záujem a v neposlednom rade aj ten, o koho spôsobilosti sa má konať.

Autor: Mgr. Vladimír Fujak
Právny stav od: 1. 1. 2013

Podľa § 83 ods. 1 Zákonníka práce môže zamestnanec popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa.

Autor: JUDr. Tímea Kovácsová
Právny stav od: 1. 1. 1992
Dátum aktualizácie: 3. 2. 2015
Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.