142 výsledkov
Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 4. 2020

Predmetom dane je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s jeho majetkom. Nie každý príjem je však zdaniteľný. Zdaniteľným príjmom je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy. Fyzická osoba by mala preto poznať zákon v takej miere, aby vedela správne vyčísliť svoj zdaniteľný príjem po uplatnení prípadných súm oslobodenia a správne kvantifikovať výdavky, ktoré sa k príjmom viažu. 

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 21. 7. 2020

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom postení v znení neskorších predpisov (ďalej len: „ZSP“) ukladá zamestnávateľovi plniť povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Medzi tieto povinnosti patria pravidelné mesačné povinnosti, medzi ktoré patrí napríklad povinnosť posielať do Sociálnej poisťovne výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Ďalšími povinnosťami zamestnávateľa voči SP sú prihlasovanie a odhlasovanie zamestnávateľa do/z registra zamestnávateľov SP, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do/z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia SP pri vzniku alebo ukončení pracovnoprávneho vzťahu so zamestnávateľom, povinnosť viesť evidenciu o zamestnancoch, ak je zamestnanec práceneschopný viac ako 10 dní, povinnosť predložiť tlačivo, na ktorom sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca, povinnosť oznámiť dátum začiatku a ukončenia čerpania materskej alebo rodičovskej dovolenky, predkladanie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia a ďalšie.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 21. 7. 2020

S cieľom všeobecnej podpory podnikateľského prostredia pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky Národná rada SR schválila zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19. V zákone sú schválené opatrenia administratívnej povahy, ako aj odstránenia byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. 

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 10. 2020

Dňa 22. októbra 2019 bol schválený zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník, ako aj zákon o obchodnom registri. Prijatím tejto novely došlo k viacerým zmenám v oblasti obchodného registra s účinnosťou od 1. 10. 2020, napr. zapisovanie viacerých údajov o subjektoch zapísaných v tomto registri, spôsob zapisovania elektronickými púrostriedkami, preukazovanie oprávnenia na užívanie nehnuteľnosti a iné.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: Mgr. Denisa Nevická, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Vysvetlenie jednotlivých pojmov, príklady z praxe, ako aj možné následky násilného správania na pracovisku v zmysle Zákonníka práce a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou.

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Tento príspevok hovorí o tom, čo možno rozumieť pod pojmom bezúhonnosť v pracovnoprávnych vzťahoch, ako sa táto bezúhonnosť preukazuje a aké sú následky pre zamestnanca, ktorý v čase trvania pracovného pomeru prestane spĺňať podmienku bezúhonnosti.

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pri rozhodovaní o organizovaní pracovného miesta je potrebné zohľadniť nielen šetrenie nákladov na pracovné prostredie, ale aj charakter práce, potreby zamestnancov a priestorové možnosti.

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2020

Alternatívou daňovej optimalizácie je zamestnávanie na živnosť. Zmluvný vzťah, resp. zamestnávanie na živnosť má výhody na oboch stranách.

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: JUDr. František Kutlík
Právny stav od: 1. 1. 2020

Následky pandémie nového koronavírusu by mali znamenať aj pomerne razantnú zmenu postojov na pracoviskách a v podnikaní vôbec. Firmy budú nútené reagovať na nové výzvy nielen v oblasti ekológie, životného a pracovného prostredia či hygieny, ale aj v rámci práce s ľuďmi, pri kultivovaní medziľudských vzťahov na pracoviskách, pri prevencii a riešení konfliktov. Jednou z možností, ktorá by dokázala nastaviť pozitívne medziľudské vzťahy v pracovnej oblasti, je aktívne využívanie inštitútu mediácie. Niektorým aktualizačným momentom a možnostiam tohto fenoménu v jej modernej elektronickej podobe sa budeme venovať v nasledujúcich riadkoch.

Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 6. 2020

V zmysle rozsudku krajského súdu Nitra sa pod pojmom dobré mravy rozumie súhrn  spoločenských, kultúrnych a mravných noriem, ktoré v historickom vývoji preukazujú istú nemennosť, vystihujú podstatné historické tendencie, sú akceptované rozhodujúcou časťou spoločnosti a majú povahu základných noriem správania.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.