107 výsledkov
Dátum publikácie: 5. 2. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Sociálna pomoc sa poskytuje len osobám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi a preukážu, že nemajú dostatok zdrojov, prostredníctvom ktorých by sa sami dokázali z tejto situácie dostať. Na štátnu dávku teda nevzniká automaticky nárok, ale uplatňuje sa princíp potrebnosti. Podmienky na vznik nároku na dávky stanovuje zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

Dátum publikácie: 5. 2. 2020
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 1. 2020

Účelom zavedenia minimálneho starobného dôchodku a minimálneho invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku bolo podľa zákonodarcu zabezpečiť poistencovi, ktorý splní zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ustanovené podmienky, minimálny príjem z dôchodku na takej úrovni, aby sa nedostal do situácie, ktorú by bolo potrebné riešiť prostredníctvom pomoci v hmotnej núdzi. Z toho dôvodu sa starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku zvýšil poistencom, ktorí splnili zákonom o sociálnom poistení ustanovené podmienky, tak, aby suma tohto dôchodku alebo suma úhrnu dôchodkov, ktoré sa poistencom vyplácajú (príp. na ktoré majú nárok), bola vyššia ako suma životného minima pre jednu plnoletú osobu.

Dátum publikácie: 3. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zdravotné postihnutie je prekážkou pri výkone zárobkovej činnosti, preto viaceré právne predpisy ustanovujú povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím a vytvárať im podmienky tak, aby mali prácu čo najviac uľahčenú, aby mali možnosť zriaďovať integračné podniky, chránené dielne alebo chránené pracoviská tak, aby zamestnanci so zdravotným postihnutím mohli dosahovať, ak je to možné, rovnaké pracovné výsledky ako ostatní zamestnanci. Zamestnávatelia majú zároveň možnosť s týmto cieľom využiť finančné príspevky poskytované úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Plnenie povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím sa preukazuje do 31. marca nasledujúceho roka prostredníctvom Ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 12. 2019

Článok je zameraný na zosumarizovanie tak noviel Zákonníka práce, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2019, ako aj noviel účinných od roku 2020.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 12. 2019

Zákon č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s účinnosťou od 1. 1. 2019 – Príspevok na rekreáciu.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 12. 2019

Novela zákonom č. 376/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2019 –  zákaz adresovaný zamestnávateľovi ukladať povinnosť zamestnancom, aby zachovávali mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 12. 2019

Zákon č. 380/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z., s účinnosťou od 19. 11. 2019 vymedzil okruh zamestnancov, ktorí majú nárok na 8 týždňov dovolenky na zotavenie a rozšíril okruh zamestnancov, ktorí majú nárok na vyššiu výmeru dovolenky. 

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 12. 2019

Zákon č. 319/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2020 – príspevky na športovú činnosť dieťaťa, tzv. športové poukazy.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 12. 2019

Zákon č. 375/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce s účinnosťou od 1. 1. 2020 – mechaniznus zvyšovania minimálnej mzdy.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 12. 2019

Novela zákonom č. 307/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s účinnosťou od 30. 7. 2020 – transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb do právneho poriadku SR.

Partner