83 výsledkov
Dátum publikácie: 28. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Daňovník vlastní zamestnanecké akcie spoločnosti so sídlom v Londýne. V roku 2019 mu bola vyplatená dividenda. Má si podať daňové priznanie? Treba odviesť aj zdravotné odvody?

Dátum publikácie: 21. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Konateľka predala firmu inej osobe k 31. 12. 2019. (Vtedy to bolo aj podané na ORSR na zmenu konateľa.) Konateľka bola vo firme na výkon funkcie konateľ. V ORSR ešte nie je prepis a už je rok 2020. Má sa konateľka odhlásiť alebo dať výpoveď k 1. 1. 2020, aj keď prepis ešte nie je urobený, ale podaný alebo ešte má čakať na prepis v ORSR a až potom sa odhlásiť z funkcie ako konateľka? Ako postupovať?

Dátum publikácie: 21. 2. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Započítava sa do vlastného príjmu manželky na uplatnenie NČZD rodičovský príspevok, ktorý je vyplácaný v inej krajine členského štátu EU?

Dátum publikácie: 20. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Občianske združenie má k dispozícii zmluvu o amatérskom vykonávaní športu uzatvorenú podľa § 47 zákona o športe. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 21. 11. 2019 do 30. 6. 2021 medzi Občianskym združením ako zamestnávateľom a občanom. V zmluve je uvedená mzda zamestnanca 400 € a bude sa vyplácať do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Ako to bude s prihlásením, posielaním a úhradou odvodov v prípade takejto zmluvy? Je potrebné ho prihlásiť do Sociálnej poisťovne? Ak áno, pod akým kódom? Ako sa posielajú mesačné výkazy a platia odvody?

Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 11. 2013

Živnostníčka má kaviareň. Môže jej pomôcť pri práci manželova dcéra, ktorá s nimi býva v spoločnej domácnosti a je dôchodkovo poistená?

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Spoločnosť prenajíma kancelárske priestory, kde zamestnáva informátorov, ktorí pracujú v nepretržitej prevádzke, teda aj sobotu, nedeľu a v noci. Títo zamestnanci sú poberateľmi invalidného dôchodku a úrad práce prispieva zamestnávateľovi na prevádzkové náklady. Zamestnávateľ zamestnáva menej ako 20 zamestnancov. Môže zamestnávateľ dohodnúť v pracovnej zmluve nižšiu sumu mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu?

Dátum publikácie: 31. 12. 2019
Autor: JUDr. Eva Tináková, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Po akom čase je možný výmaz personálnych údajov (meno, priezvisko, adresa zamestnanca atď.), ak zamestnanec ukončil pracovný pomer? Ako dlho sa tieto údaje archivujú v informačnom systéme spoločnosti, ako je softvér na spracovanie miezd? Majú sa aj písomnosti v osobnom spise, ako prihláška do SP či dotazník po určitom čase (po skončení PP) skartovať a ako dlho sa archivujú? Aké údaje by nemal zamestnanec v osobnom dotazníku uvádzať?

Dátum publikácie: 20. 12. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2018

S. r. o. má 22 rokov a doteraz archivuje všetky spracované účtovné doklady v tomto členení: bankové výpisy, výdavkové pokladničné doklady, príjmové pokladničné doklady, faktúry vystavené, faktúry prijaté, interné doklady, mzdové doklady, zmluvy (mobil, nájomné...), účtovné závierky – výkazy, daňové priznania, evidenciu DPH. Ako dlho musí uchovávať vyššie uvedené dokumenty z hľadiska daní, poisťovní...?

Dátum publikácie: 18. 12. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 9. 2011

Pri skončení pracovného pomeru vznikne zamestnancovi nárok na poskytnutie náhrady mzdy za nevyčerpaný zostatok nároku na dovolenku a na zaplatenie mzdy za hodiny odpracované v rámci konta pracovného času nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času. Zamestnanec, jeho súčasný i budúci zamestnávateľ majú záujem uzavrieť trojstrannú dohodu podľa § 32 Zákonníka práce, na základe ktorej by uvedené nároky zamestnanca uspokojil jeho nový zamestnávateľ umožnením dočerpania zostatku nároku na dovolenku s poskytnutím náhrady mzdy v rovnakej výške, akú by mu bol poskytol jeho súčasný zamestnávateľ, ako aj „prenesením“ hodín odpracovaných v rámci konta pracovného času nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času do svojej evidencie pracovného času. Umožňuje Zákonník práce uzavretie vyššie uvedenej trojstrannej dohody?

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Má člen dozornej rady nárok na náhradu príjmu a nemocenské, ak zmluva o výkone funkcie nehovorí o prípadnej PN a odmena za výkon funkcie mu nebola krátená za obdobie PN?

Partner