36 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: Mgr. Jana Kolesárová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Podľa § 7 ods. 1 zákona o protispoločenskej činnosti zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, len so súhlasom úradu; voči chránenému oznamovateľovi, ktorým je profesionálny vojak, sa súhlas úradu vyžaduje, len ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová, Mgr. Miroslava Kušníriková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania  sa môže obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany v zmysle antidiskriminačného zákona. Žalobca sa môže domáhať upustenia od diskriminačného konania, nápravy protiprávneho stavu ako aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. 

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 7. 2018

Podmienkou pre založenie zodpovednosti za stratu zverených predmetov je existencia písomného potvrdenia, v ktorom je jasne označený predmet, ktorý bol zamestnancovi zverený, a ktorý obsahuje potvrdenie o prevzatí predmetu zamestnancom so zamestnancovým podpisom. 

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní. Daňové tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto sa ho dozvedel.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 7. 2017

Od 1. júla 2017 je v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zakotvený inštitút konania vo veciach vymáhania pohľadávok, v rámci ktorého Sociálna poisťovňa z úradnej moci vymáha pohľadávky. Exekučným titulom je v tomto konaní vykonateľné rozhodnutie, ktorým bola účastníkovi konania uložená povinnosť plniť a účastník konania si túto povinnosť dobrovoľne v stanovenej lehote nesplnil.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Ak exekútor prijme peňažné prostriedky od povinného, je povinný ich poukázať oprávnenému najneskôr do siedmich dní od ich prijatia. Oprávnený sa s exekútorom môže dohodnúť písomnou formou aj na inej lehote, avšak táto nesmie byť dlhšia ako 90 dní. V opačnom prípade je takáto dohoda neplatná. Exekútor je povinný na požiadanie povinného a na účel preukázania splnenia dlhu vystaviť písomné potvrdenie o splnení dlhu alebo jeho časti na tlačive zverejnenom na webovom sídle ministerstva

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Upovedomenie o odklade exekúcie vydáva súdny exekútor na žiadosť povinného. Následne ho doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Upovedomenie o odklade exekúcie vydáva súdny exekútor na žiadosť povinného. Následne ho doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 7. 2016

Súd môže takéto opatrenie nariadiť aj bez návrhu v konaniach, ktoré možno začať aj bez návrhu. V prípade, že súd nariadi neodkladné opatrenie bez návrhu pred začatím konania vo veci samej, toto konanie vo veci samej začne sám alebo poučí účastníkov o možnosti podať návrh na začatie tohto konania.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 7. 2016

Občiansky súdny poriadok platný do 30. 6. 2016 zakotvoval inštitút predbežného opatrenia. Od 1. 7. 2016 je obdobný inštitút neodkladného opatrenia upravený v Civilnom mimosporovom poriadku. Súd môže takéto opatrenie nariadiť aj bez návrhu v konaniach, ktoré možno začať aj bez návrhu. V prípade, že súd nariadi neodkladné opatrenie bez návrhu pred začatím konania vo veci samej, toto konanie vo veci samej začne sám alebo poučí účastníkov o možnosti podať návrh na začatie tohto konania.

Partner