Vyhľadávanie > Odborné články > Aktuálne > Riadenie ľudských zdrojov
204 výsledkov
...
Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak
Právny stav od: 1. 1. 2020

Z dôvodu koronakrízy sa dostávajú určité profesie do finančných ťažkostí, i napriek podporným balíčkom zo strany ústredných orgánov sa rozhodnú ukončiť svoju podnikateľskú činnosť. Ako to je z pohľadu živnostenského zákona, prípadne v spojení s pracovno-právnymi predpismi, ak takýto podnikateľ je zároveň zamestnávateľom? Aké sú ďalšie možnosti v zmysle súčasnej legislatívy? Je podnikateľ opávnený požiadať živnostenský úrad o pozastavenie živnosti? Alebo môže živnostenský úrad rozhodnúť len zo zákonných dôvodov?

Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Podľa Zákonníka práce možno pracovný pomer na základe právneho úkonu skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe.

Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Krátky test na preverenie znalostí k článku: Zmižovanie stavu zamestnancov

Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pracovný pomer cudzinca sa skončí na základe právneho úkonu, z dôvodu vzniku právnej udalosti, prípadne zo zákona.

Dátum publikácie: 15. 6. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pracovné podmienky dojednané v pracovnej zmluve sú záväzné pre zamestnávateľa i pre jeho zamestnanca, a to počas celého trvania pracovného pomeru. Dojednaný obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť iba vtedy, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú na jeho zmene. Avšak nie každé dojednanie pracovnej zmluvy možno zmeniť dohodou strán, nie je možné meniť ani kogentné ustanovenia Zákonníka práce a iných pracovnoprávnych predpisov.

Dátum publikácie: 14. 5. 2020
Autor: JUDr. Eva Tináková, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2020

V súvislosti s hromadným prepúšťaním Zákonník práce stanovuje zamestnávateľovi viacero povinností, medzi ktoré patrí i povinnosť vypracovania nasledovných písomných dokumentov.

Dátum publikácie: 14. 5. 2020
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Predtým, ako zamestnanec odíde od svojho zamestnávateľa, mal by mať v rukách viaceré dokumenty vystavené zamestnávateľom, ktoré by si mal zamestnanec uchovať pre potreby úradu práce, sociálnych vecí a rodiny či Sociálnej poisťovne.

Dátum publikácie: 14. 5. 2020
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Cieľom tohto príspevku je podať praktický prehľad právnych podmienok skončenia pracovného pomeru v prípade naplnenia podmienok hromadného prepúšťania zamestnancov podľa § 73 Zákonníka práce s poukazom na najdôležitejšie a neopomenuteľné aspekty skončenia pracovného pomeru.

Dátum publikácie: 21. 4. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 30. 4. 2020

Hlavná aktivita projektu je poskytnutie finančného príspevku na podporu udržania pracovných miest zamestnávateľovi, ktorý udržal pracovné miesta, aj keď prerušil alebo obmedzil svoju prevádzkovú činnosť.

Dátum publikácie: 17. 4. 2020
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2020

Oddlženie má podľa ZKR dve formy, a to konkurz a splátkový kalendár. Právo žiadať oddlženie, teda právo podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára, má fyzická osoba len vtedy, ak sa voči nej vedie exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie. Od 1. januára 2020 je možné podať žiadosť o osobný bankrot len v prípade, ak je voči osobe vedené exekučné konanie dlhšie ako jeden rok.

...

Partner