1083 výsledkov
...
Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: Mgr. Gabriel Kosztolányi
Právny stav od: 20. 7. 2020

Dňa 20. 7. 2020 boli Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny znovu spustené projekty na podporu zamestnávania mladých ľudí do 29. rokov: národný projekt „Praxou k zamestnaniu – 2“ a národný projekt „Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie- 2“. Tieto projekty sa realizujú prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrady práce“) vo všetkých krajoch Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Mičurová Školková
Právny stav od: 1. 1. 2020

 Dohoda o skončení pracovného pomeru je považovaná za jednoduchšie, nekonfliktné a zmierlivé ukončenie pracovného pomeru, kedy si môžu zamestnávateľ so zamestnancom určiť podmienky odchodu zo zamestnania. S takými podmienkami musia súhlasiť obidve zmluvné strany. 

Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: Mgr. Denisa Nevická, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

V článku sa budeme venovať výlučne práci vykonávanej v pracovnom pomere, no nie v klasickom ponímaní, ale v jeho flexibilných, resp. atypických formách. Ide o pracovný pomer na dobu určitú, výkon domáckej práce, telepráce a práce z domu, pracovný pomer na kratší pracovný čas a delené pracovné miesto.

Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: JUDr. Stanislava Žáková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zrážky zo mzdy je možné vykonať iba v prípade, ak je povinný v pracovnom pomere a zamestnávateľ mu za vykonanú prácu poskytuje mzdu. Mzda ako pravidelné peňažné plnenie vyplácané zamestnávateľom býva pre exekútora ľahko postihnuteľná, preto je v praxi exekúcia zrážkami zo mzdy po exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke druhým najčastejším spôsobom vykonania exekúcie.

Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ak sa pracovný pohovor vedie správnym smerom, kandidát by sa mal na ňom už po chvíli cítiť uvoľnene. Pohovor by mal byť zároveň dôsledne premysleným mechanizmom, ktorým sa dajú získať relevantné informácie o predchádzajúcich pracovných skúsenostiach jednotlivých kandidátov.

Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 4. 2020

Predmetom dane je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s jeho majetkom. Nie každý príjem je však zdaniteľný. Zdaniteľným príjmom je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy. Fyzická osoba by mala preto poznať zákon v takej miere, aby vedela správne vyčísliť svoj zdaniteľný príjem po uplatnení prípadných súm oslobodenia a správne kvantifikovať výdavky, ktoré sa k príjmom viažu. 

Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1. 10. 2020

Rozsiahla novelizácia zákona má za cieľ zlepšiť fungovanie obchodného registra, a to hlavne zmenou povinne zapisovaných subjektov, vylúčiť z obchodného registra staré právne formy, prípadne „mŕtve“ spoločnosti, spoločnosti, ktoré si neplnia povinnosti, fyzické osoby a pod. Zároveň sa zavádza vylúčenie listinných návrhov zápisu do obchodného registra a zavádza sa výlučne elektronická podoba podávania návrhov. Špecificky sa riešia aj podniky zahraničných osôb.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Právny stav od: 21. 7. 2020

Zákonom č. 355/2007 Z. z. sú určené povinnosti zamestnávateľov súvisiace s ochranou zdravia zamestnancov pri práci. Miera povinností zamestnávateľov ávisí od reálne sa vyskytujúcich zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu potenciálne ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnancov. V tomto článku prinášame prehľad povinností zamestnávateľa súvisiacich s ochranou zdravia pri práci určených zákonom č. 355/2007 Z. z. a ich zmeny, ktoré sa týkajú opatrení na zlepšovanie podnikateľského prostredia. 

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: Mgr. Denisa Nevická, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Výplata mzdy je proces, ktorému u zamestnávateľa predchádza pomerne komplikované spracovanie podkladov ku mzdám a vyčíslenie výšky mzdy. Následne zamestnanec dostáva od zamestnávateľa svoju mzdu buď v hotovosti, alebo na účet a spolu s ňou aj výplatnú pásku v papierovej alebo elektronickej forme. V tomto článku rozoberieme jednotlivé veličiny uvedené na výplatnej páske, ako aj najčastejšie otázky, ktoré v súvislosti s výplatnými páskami v praxi vznikajú.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak
Právny stav od: 1. 1. 2020

V danom článku sa budeme venovať stále aktuálnej problematike súbežných pracovných pomerov, ako i výkonu inej zárobkovej činnosti popri pracovnom pomere u svojho zamestnávateľa a v poslednom rade možnosti obmedzenia zárobkovej činnosti zo strany zamestnávateľa po skončení pracovného pomeru zamestnanca. Aké nároky a na druhej strane záväzky má v danom prípade zamestnanec a aké zamestnávateľ, kedy ide o činnosť konkurenčného charakteru k predmetu činnosti zamestnávateľa a aké sú možnosti obmedzenia zárobkovej činnosti zamestnanca?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.