1028 výsledkov
...
Dátum publikácie: 8. 7. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Suma životného minima sa ustanovuje každý rok k 1. júlu a ani rok 2020 nie je výnimkou. Životné minimum by malo predstavovať minimálnu hranicu na akceptovateľný životný štandard fyzickej osoby, pod ktorou nastáva spoločnosťou neakceptovateľný stav hmotnej núdze. Od 1. 7. 2020 ho ustanovilo opatrenie č. 174/2020 Z. z.

Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Po potvrdení ochorenia COVID-19 bolo aj na území Slovenskej republiky prijatých množstvo zákonov či opatrení, ktoré zasahujú nielen do pracovnoprávnych vzťahov, ale aj do podnikania, občianskych a obchodnoprávnych vzťahov. Tento príspevok prináša stručný prehľad najdôležitejších prijatých opatrení.

Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: JUDr. Monika Kiklicová

Druhá časť je pokračovaním a zároveň záverečnou časťou tohto článku. Jej obsahom je nielen téma zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ale aj porovnanie a rozdielnosť ich právnej úpravy.

Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Obsahom tohto článku nie je len základné vymedzenie pojmov, ale aj rozbor jednotlivých súvisiacich inštitútov. Príspevok ponúka odpovede napr. na otázky, kedy vzniká/zaniká povinné a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti či kto, kedy a za akých podmienok má nárok na dávku v nezamestnanosti.

Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 6. 2020

Prehľadný súhrn vrátane oznamovacích a odvodových povinností zamestnávateľa voči poisťovniam i vplyv neplateného voľna na poistenia. Konkrétne situácie, počas ktorých dochádza k pracovnému voľnu.

Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Zákonník práce umožňuje zamestnávateľom na plnenie svojich úloh a na zabezpečenie svojich potrieb uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov. Platí to aj v období pandémie koronavírusu, keď niektorí zamestnávatelia majú síce obmedzenú prevádzku, niektorí ale majú s ohľadom na vykonávanú činnosť zvýšený záujem o brigádnikov. Príspevok ponúka prehľad informácií o predmetnej téme, ktorý autorka doplnila početnými príkladmi z praxe.

Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková

Článok je zameraný na postavenie inštitútu dobrých mravov v pracovnom práve a na ich vplyv na pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, a to najmä optikou súdov rozhodujúcich pracovnoprávne spory.

Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Tento článok hovorí o dôvodoch diskriminácie v rámci rôznych fáz pracovnoprávnych vzťahov.

Dátum publikácie: 19. 6. 2020
Autor: JUDr. Lenka Hmírová
Právny stav od: 17. 6. 2020

Od 17. júna 2020 sa zavádza poskytovanie dotácie pre nájomcov nehnuteľností, ktorí museli kvôli ochoreniu COVID - 19 zatvoriť svoje prevádzky a nájomné svojim prenajímateľom boli povinní platiť, hoci tieto nehnuteľnosti nemohli využívať. Analogicky sa právna úprava použije aj pri podnájomnom vzťahu. V článku nájdete aj prehľad aktov Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými boli prevádzky zatvárané a otvárané.

Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ukončenie podnikateľskej činnosti znamená zrušenie povolenia na činnosť a pre právnickú osobu prevádzkujúcu živnosť to znamená výmaz z obchodného registra, ktorej predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

...

Partner