Vyhľadávanie > Odborné články > Aktuálne > Účtovanie miezd (PÚ, JÚ)
60 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 22. 11. 2019
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 11. 2019

Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ktoré je povinný zamestnávateľ poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu. Spravidla minimálnu mzdu poberajú zamestnanci s najnižšou kvalifikáciou a výkonnosťou. Minimálna mzda plní nielen ekonomickú funkciu, ale aj sociálnu. Inštitút minimálnej mzdy je na Slovensku dlhodobo etablovaný a jeho význam v súčasnosti nie je spochybňovaný žiadnym z relevantných reprezentatívnych zástupcov ako na strane zamestnancov, tak aj na strane zamestnávateľov.

Dátum publikácie: 22. 11. 2019
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 11. 2019

Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ktoré je povinný zamestnávateľ poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu. 

Dátum publikácie: 21. 11. 2019
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 11. 2019

Prehľad veličín dôležitých v mzdovom účtovníctve v roku 2020.

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Pri opravách chýb platia určité pravidlá a postupy. V príspevku autorka poukazuje na chyby, ktoré vznikajú pri výpočte mzdy zamestnanca a spôsob ich opravy v účtovníctve zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Základné číselné údaje potrebné pre výpočet mzdy v roku 2019.

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Zamestnávateľ môže vykonať opravu chyby novým výpočtom čistej mzdy alebo opravou pri ďalšom výpočte miezd v najbližšom výplatnom termíne.

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Ak zamestnávateľ chybu zistí a opraví, je povinný ju uviesť aj v dokladoch mzdovej evidencie.

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Výpočet miezd, výšky odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a výpočet dane z príjmov FO je rovnaký u podnikateľov – FO, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, ako aj u podnikateľov, ktorí podnikajú ako právnické osoby a účtujú v sústave podvojného účtovníctva; rozdiel je len v spôsobe účtovania.

Dátum publikácie: 18. 5. 2019
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 5. 2019

Priemerný zárobok sa zisťuje zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období, teda v kalendárnom štvrťroku predchádzajúcom štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok.

Dátum publikácie: 26. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa vzťahuje na účtovnú jednotku ako zamestnávateľa, na zamestnancov a spoločníkov v obchodných spoločnostiach a členov družstiev, ktorí sú zároveň v pracovnoprávnom vzťahu k spoločnosti a družstvu. Účtová skupina 33 nezahŕňa zúčtovanie odmien spoločníkom v obchodných spoločnostiach a členom družstiev zo závislej činnosti.

Partner