Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > Účtovanie miezd (PÚ, JÚ)
58 výsledkov
Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ako správne účtovať o stravnom na zahraničnej služobnej ceste? Má sa účtovať do nákladov len výška krátenia, ak bolo poskytnuté stravné, ktoré si musel hradiť zamestnanec hotovosťou alebo kreditnou kartou? Alebo alternatívne, môže ísť stravné do nákladov v plnej výške + DPH ako nedaňový náklad? Ako sa postupuje v prípade, ak bol zamestnanec na pracovnej ceste v ČR a výška raňajok bola v sume 160 CZK? 

Dátum publikácie: 29. 5. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Ak účtovná firma spracováva podvojné a jednoduché účtovníctvo pre klientov - s. r. o., SZČO a občianske združenia, ale nie mzdovú agendu, tu dostáva podklady len pre zaúčtovanie od inej účtovnej firmy, kde nie sú uvedené osobné údaje zamestnancov. Musí mať vypracovanú GDPR?

Dátum publikácie: 30. 4. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová, Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnávateľ plánuje zvýšiť zamestnancom príplatky za nadčasy. V Zákonníku práce je sadzba príplatku minimálne 25 % z priemernej mzdy. Ak sa zvýši sadzba napríklad na 75 % z priemernej mzdy alebo na fixnú sumu (napríklad 10 eur/hodinu), môže si celý príplatok účtovať na účet 521 ako "daňový náklad" spolu s ostatnými mzdovými nákladmi? To isté sa týka aj prípadných príplatkov za prácu v noci, cez víkend a podobne.

Dátum publikácie: 29. 3. 2019
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 1. 1. 2018

Na základe Zmluvy o duálnom vzdelávaní spoločnosť vypláca žiakom odmenu/štipendium a dostávajú stravné lístky, z ktorých si časť hradia sami. Keďže v postupoch účtovania nie je opomenutý takýto prípad a nejde o zamestnancov,  na aký nákladový/ záväzkový účet účtovať odmenu a na aký pohľadávkový/ nákladový účet účtovať stravné?

Dátum publikácie: 22. 1. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnávateľ má viac ako 49 zamestnancov, teda má povinnosť poskytnúť zamestnancom príspevok na rekreáciu. Tvorba sociálneho fondu nebude postačovať pre vyplatenie týchto príspevkov. Akým spôsobom má zamestnávateľ naplniť sociálny fond finančnými prostriedkami okrem povinného prídelu?

Dátum publikácie: 5. 11. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Vysoká škola má zamestnancov, ktorí pracujú v 24-hodinovej lekárni – nepretržitá prevádzka, nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas 37,5 h týždenne. V rámci kolektívnej zmluvy platí 35 h týždenne. Zamestnanci sú odmeňovaní mesačnou mzdou.

Príklad:

mesiac máj 2018, kedy je 23 pracovných dní x 7 h denný úväzok = 161 h/mesiac.

Je správne, že si do zúčtovaných hodín zapisujú aj hodiny v dňoch sviatkov, ktoré však ale reálne fyzicky neodpracovali, a tieto hodiny za sviatky si počítajú do mesačnej normy, z ktorej im potom následne vyplývajú aj hodiny nadčasov?

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Zamestnanec je zamestnaný na dva kratšie pracovné pomery. Je možné zlúčiť dva pracovné pomery do jedného:

1. pracovný pomer na kratší pracovný čas - pedagóg - učiteľ informatiky, platová trieda 12,

2. pracovný pomer na kratší pracovný čas - nepedagóg - správca informačnej techniky, platová trieda 10?

Čo sa týka odmeňovania, môže zamestnanca zaradiť len do jedného platového stupňa podľa § 5 ods. 1 zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme?

Dátum publikácie: 16. 10. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 3. 2015

Ako postupovať v prípade vyúčtovania zahraničnej pracovnej cesty, ak zamestnanec niekoľkokrát za deň prekročí hranice do Poľska a späť? Slovenská firma sídli v blízkosti poľských hraníc a zamestnanec viackrát za deň zavezie tovar do Poľska a hneď sa vráti späť. Považuje sa každé prekročenie hraníc za samostatnú pracovnú cestu s nárokom na stravné?

Dátum publikácie: 12. 10. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 6. 2018

Spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom stravné poukážky v hodnote 4,20 €. Do sociálnych nákladov (považuje ich za daňovo uznané) účtuje 55 % zo sumy stravného - do 31. 5. 2018 to bolo 2,48 €, od 1. 6. 2018 to je 2,64 €. Postupuje správne? Spoločnosť sa totiž stretla s názorom, že daňovo uznané náklady by mali byť len do výšky 55 % z hodnoty lístka, t. j. v prípade spoločnosti vo výške 2,31 €.

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2009

Vstupujú do základu na tvorbu sociálneho fondu aj príplatky za sobotu/nedeľu/noc a odmeny? Zamestnávateľ pri odmeňovaní postupuje podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Partner