127 výsledkov
Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Miroslava Brnová, Ing. Ľubica Sekerková, Ing. Lucia Sandtner
Právny stav od: 1. 1. 2019

Elektronická príručka s návodmi, upozorneniami, postupmi, radami na správne zostavenie a vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov pre fyzické osoby, právnické osoby, rozpočtové a príspevkové organizácie a pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy za zdaňovacie obdobie roka 2019.

Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Podľa zákona o správe daní (daňový poriadok) daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov (v tomto prípade ZDP), alebo ten, koho na to správca dane vyzve.

Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Komplexný príklad k vyplneniu daňového priznania fyzickej osoby typu B s vyplnenými tlačivami daňového priznania.

Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Lucia Sandtner
Právny stav od: 1. 1. 2019

Príspevok je určený právnickým osobám (daňovníkom), ktoré budú podávať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019. Ambíciou článku je ponúknuť čitateľovi ucelený pohľad na problematiku daňového priznania právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2019. Povinnosťou daňového subjektu je podať daňové priznanie a následne uhradiť daň.

Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Lucia Sandtner
Právny stav od: 1. 1. 2019

Vyplnenie jednotlivých riadkov daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019 na základe konkrétnych prípadov uvedených v príklade.

Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Ľubica Sekerková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zákon o dani z príjmov podmieňuje povinnosť podať daňové priznanie v rozpočtových a príspevkových organizáciách špecifikáciou jednotlivých druhov príjmov a vymedzuje príjmy, pri dosiahnutí ktorých nevzniká povinnosť podať daňové priznanie. Ak rozpočtové a príspevkové organizácie pri výkone svojej činnosti v roku 2019 dosiahli len príjmy oslobodené od dane a príjmy vyberané zrážkou, nevzniká im povinnosť podať daňové priznanie. V kombinácii s akýmikoľvek inými druhmi príjmu vzniká povinnosť podať daňové priznanie v nadväznosti na príslušné ustanovenia zákona o dani z príjmov a daňového poriadku.

Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Ľubica Sekerková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Pri vyplnení daňové priznania príspevkovej organizácie v tomto príklade boli vyplnené len tie riadky, ktoré boli aj naplnené v danom zdaňovacom období v rámci celej činnosti príspevkovej organizácie.

Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Ľubica Sekerková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Obciam a vyšším územným celkom ako právnickým osobám zaradeným pre účely zákona o dani z príjmov medzi daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie vzniká povinnosť podať daňové priznanie v zmysle daňového poriadku, podľa ktorého je daňové priznanie povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve.

Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Ľubica Sekerková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Pri výpočte základu dane za r. 2019 subjekty územnej samosprávy vychádzajú z výsledku hospodárenia pred zdanením z celej činnosti, t. j. z (hlavnej) činnosti, na ktorú boli zriadené, a súčasne aj zo zdaňovanej (vedľajšej hospodárskej) činnosti.

Dátum publikácie: 17. 2. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Starosta obce je popri obecnom zastupiteľstve druhým z orgánov obce voleným v priamych voľbách a je predstaviteľom obce, jej najvyšším výkonným orgánom a štatutárnym orgánom. Zároveň funkcia starostu je platená, kedy starosta za výkon svojej funkcie dostáva plat hradený z verejných prostriedkov. Príspevok rozoberá výkon funkcie starostu, plat starostu a jeho určenie aj s príkladmi, odstupné, zástupcu starostu a iné náležitosti a požitky spojené s výkonom funkcie starostu.

Partner