17 výsledkov
Právny stav od: 25. 5. 2018

Novela má umožniť uzatváranie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme na viac ako jeden kalendárny rok, pričom naďalej bude platiť, že kolektívne zmluvy možno uzatvárať len na dobu určitú.

Právny stav od: 20. 4. 2018

Transpozícia smernice EÚ 2017/1564 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania. Reguluje výmenu a obeh rozmnoženín diel v prístupnom formáte medzi poskytovateľmi služieb pre osoby s poruchou čítania. Rieši niekoľko aktuálnych aplikačných problémov z praxe a legislatívno-technicky spresňuje viaceré ustanovenia.

Právny stav od: 21. 2. 2018

Zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a používať pri svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a zároveň oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii občanov so štátom. Ide o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, a výpisy a odpisy z registra trestov.

Právny stav od: 26. 5. 2017

Cieľom zákona je zjednodušiť využívanie elektronických služieb a zaviesť mechanizmus kontroly dodržiavania povinností. Zákon ďalej ustanovuje úpravy vo veciach autentifikácie, používania elektronických formulárov a elektronického doručovania.

Právny stav od: 28. 8. 2015

Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave predstavuje nástroj na legislatívne zabezpečenie Národného projektu Jednotný informačný systém v cestnej doprave – Elektronické služby v doprave, v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenie 1.1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Právny stav od: 25. 9. 2014

Cieľom novely Zákonníka práce je riešenie problémov vyskytujúcich sa v aplikačnej praxi pri dočasnom prideľovaní zamestnancov.

Právny stav od: 24. 8. 2012
Zákon č. 336/2012 Z. z. vypúšťa ustanovenia o zápise občana mladšieho ako päť rokov do cestovného dokladu rodiča. Obsahuje aj ďalšie zmeny ako napríklad úpravu veku občana, od ktorého sa mu cestovný pas vydá na dva roky, resp. na päť rokov, či zrovnoprávenie postavenia rodičov maloletých detí do 15 rokov pri vydávaní cestovného dokladu pre takéto dieťa, keďže každý rodič je rovnocenným zákonným zástupcom maloletého dieťaťa bez ohľadu na ich vzájomný vzťah, až kým súd nerozhodne inak. Na vydanie cestovného dokladu pre maloleté dieťa do 15 rokov teda už nebude napr. potrebovať súhlas druhého rodiča ten rodič, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti. 
Právny stav od: 16. 9. 2011

Zákon umožňuje vysielanie na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu aj tých civilných expertov, ktorí disponujú potrebnou odbornou špecializáciou, sú však v inom zamestnaneckom pomere podľa Zákonníka práce (experti pôsobiaci v treťom sektore, resp. v súkromnej sfére). Pre tieto prípady zákon vytvára mechanizmus, v rámci ktorého budú títo experti pre potreby vyslania na výkon práce v aktivite krízového manažmentu prijatí na dobu určitú na účel vyslania do pracovného pomeru na výkon práce vo verejnom záujme u vysielajúceho subjektu, ktorým je ústredný orgán štátnej správy podľa svojej vecnej pôsobnosti.

Právny stav od: 17. 12. 2010
Cieľom zákona č. 548/2010 Z. z. je vytvorenie predpokladov pre konsolidáciu verejných financií, udržanie efektívneho, jednoduchého a neutrálneho daňového systému v oblasti dane z príjmov. Navrhované úpravy sú zamerané najmä na: obmedzenie niektorých výhod a výnimiek zo zdanenia v zákone o dani z príjmov, nezdaniteľné časti základu dane, zmenu uplatňovania dane vyberanej zrážkou, skvalitnenie podnikateľského prostredia a zvýšenie právnej istoty daňovníkov, odstránenie možnej nezlučiteľnosti ustanovení zákona o dani z príjmov s právom Európskej únie na základe výhrady Európskej komisie.
Právny stav od: 13. 1. 2010
Predmetom zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe sú viaceré okruhy vzťahov, najmä princípy a podmienky vykonávania zahraničnej služby ako špecifického druhu štátnej služby, postavenie a činnosť zastupiteľských úradov, diplomatické hodnosti zamestnancov v zahraničnej službe. Keďže zahraničnú službu vykonávajú aj štátni zamestnanci a zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme i z iných služobných úradov ako z ministerstva, bolo potrebné v zákone všeobecným spôsobom riešiť odlišnosti výkonu zahraničnej služby. Preto zákon novelizuje viaceré právne predpisy pracovnoprávnej a inej povahy.

Partner