128 výsledkov
Dátum publikácie: 4. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zrazené preddavky na daň z príjmu zo závislej činnosti je možné vyrovnať po skončení roka 2019 prostredníctvom zamestnávateľom vykonaného ročného zúčtovania alebo podaním daňového priznania. Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie, môže do 17. 2. 2020 (15. 2. 2020 pripadne na sobotu) požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania na tlačive, vzor ktorého určilo Finančné riaditeľstvo SR. 

Dátum publikácie: 4. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

O vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň môže zamestnanec požiadať toho zamestnávateľa, u ktorého si ako u posledného zamestnávateľa uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus alebo, ak si v priebehu roka neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane ani daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, môže požiadať ktoréhokoľvek zo svojich zamestnávateľov.

Dátum publikácie: 4. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň zohľadní poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ZDP, daňový bonus na vyživované dieťa podľa, daňový bonus na zaplatené úroky, zamestnaneckú prémiu a sadzbu dane podľa § 15.

Dátum publikácie: 4. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie na tlačive Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok) 2019, ktorého vzor určilo na tento rok MF SR.

Dátum publikácie: 4. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň, môže sumu do výšky 2% alebo 3 % zaplatenej dane poukázať ním určenej právnickej osobe vedenej v zozname prijímateľov podielu zaplatenej dane.

Dátum publikácie: 4. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Hlásenie o vyúčtovaní dane sa podáva do 30. 4. 2020 za všetkých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ za zdaňovacie obdobie roku 2019 vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP v peňažnej i nepeňažnej forme.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019

„Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti“ je poslednou časťou zo 4-dielneho seriálu. Jednotlivé časti v sumári ponúkajú praktický návod pre začínajúcich mzdárov na plnenie svojich povinností. Článok je doplnený praktickými príkladmi.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019

Zamestnancom je daňovník – fyzická osoba, ktorá poberá príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov od platiteľa týchto príjmov. Ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou...

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019

Príjmy zo závislej činnosti na účely zákona o dani z príjmov sa delia na príjmy, ktoré sú predmetom dane (zdaniteľné príjmy, príjmy oslobodené od dane) a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019

V zmysle zákona o dani z príjmov základom dane (čiastkovým základom dane) sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené a poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenia zamestnanca, na ktoré sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu.

Partner