Vyhľadávanie > Odborné články > Aktuálne > Verejný sektor > Dávky (nemocenské, úrazové ...)
54 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2019

Materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku upravuje Zákonník práce v § 166 až § 169 v súvislosti s úpravou pracovných podmienok žien a mužov starajúcich sa o deti. V článku autorka rozoberá otázky týkajúce sa materskej dovolenky, materského, pracovnoprávneho vzťahu počas materskej dovolenky a taktiež i tému rodičovskej dovolenky, rodičovského príspevku a pracovnoprávny vzťah počas poberania rodičovského príspevku.

Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2019

Základným predpokladom poskytnutia materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky je tehotenstvo alebo starostlivosť o novonarodené dieťa zo strany zamestnankyne a starostlivosť o novonarodené dieťa zo strany zamestnanca.

Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2019

Po zániku nároku na materské štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa štátnou sociálnou dávkou, ktorou je rodičovský príspevok.

Dátum publikácie: 21. 5. 2019
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 5. 2019

Prehľad štátnych sociálnych dávkok – štátna sociálna podpora, sociálna pomoc – posudzovanie príjmu na ich priznanie a čo sa rozumie pod pojmom hmotná núdza.

Dátum publikácie: 1. 2. 2019
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 1. 2019

Koncom roku 2018 a od 1. januára 2019 nadobudli účinnosť zmeny ustanovení v zákone o sociálnom poistení, ktoré zavádzajú úpravy pravidiel v oblasti zamestnávania poberateľov predčasných starobných dôchodkov, pre určovanie dôchodkového veku, v poberaní materského oboma rodičmi a pri určovaní vymeriavacieho základu pre výpočet materského.

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2018

V prípade, že zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi mzdu, má zamestnanec viacero možností, ako mu môže byť mzda vyplatená. Čo však v prípade, ak zamestnávateľ nemá finančné prostriedky na uspokojenie nárokov zamestnancov? Ako môžu dostať zamestnanci aspoň časť svojej mzdy, na ktorú majú nárok?

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2018

V prípade, že zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi mzdu, má zamestnanec viacero možností, ako mu môže byť mzda vyplatená. Čo však v prípade, ak zamestnávateľ nemá finančné prostriedky na uspokojenie nárokov zamestnancov? Ako môžu dostať zamestnanci aspoň časť svojej mzdy, na ktorú majú nárok?

Dátum publikácie: 4. 6. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2018

S účinnosťou od 1. 7. 2018 budú mať poberatelia dôchodkov v súlade s § 4 zákona o sociálnom poistení, ktorí vykonávajú práce na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, rovnakú výhodu v oblasti sociálneho poistenia ako študenti. Prinášame prehľad povinností zamestnávateľa na základe uzatvorených dohôd.

Dátum publikácie: 4. 6. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 6. 2018

Od 1. 1. 2018 došlo k právnej úprave zákona o sociálnych službách. Novela je venovaná systému financovania sociálnych služieb prostredníctvom zavedenia príspevku podľa stupňa odkázanosti pre verejných aj pre neverejných poskytovateľov. Uvádzame podrobný prehľad finančných príspevkov.

Dátum publikácie: 4. 4. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 4. 2018

Článok sa venuje právnym udalostiam, ktoré nastanú smrťou zamestnanca. Všetky povinnosti spojené so zánikom sociálneho poistenia voči Sociálnej poisťovni plní zamestnávateľ. Na príkladoch rozoberáme, ako smrť zamestnanca ovplyvní nevyrovnané nároky medzi zamestnávateľom a zomrelým, resp. jeho pozostalými.

 

Partner