14 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1. 1. 2019

Výkaz predkladá zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Podľa § 63 ods. 5 zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu na celkovom počte svojich zamestnancov.                               

Právny stav od: 1. 1. 2018

Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na rodičovský príspevok podaním písomnej žiadosti na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého alebo prechodného pobytu. Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na tento príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, a to mesačne pozadu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok.

Právny stav od: 1. 1. 2013
Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa sa vypĺňa pri podávaní žiadosti o prídavok na dieťa. Toto tlačivo slúži pre žiadateľa o prídavok na dieťa ako potvrdenie o návšteve školy jeho nezaopatreného dieťaťa.Pri jeho neodovzdaní stráca žiadateľ nárok na prídavok.Toto potvrdenie sa nevystavuje pri štúdiu popri zamestnaní, kombinovanom štúdiu a štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov na strednej škole, pri externom štúdiu na vysokej škole alebo počas trvania služobného pomeru príslušníkov ozbrojených síl a zborov.
Právny stav od: 1. 1. 2013

Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na prídavok podaním písomnej žiadosti výlučne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby. Prídavok na dieťa vyplatí úrad oprávnenému za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené iba za časť kalendárneho mesiaca. Prídavok sa vypláca mesiac pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na prídavok.

Právny stav od: 1. 1. 2013
Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príplatok k prídavku na dieťa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý jej vypláca prídavok na dieťa, a to podaním písomnej žiadosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca príplatok k prídavku mesiac pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok na príplatok k prídavku a splnila podmienky nároku na tento príplatok.
Právny stav od: 1. 9. 2012

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok na tento príspevok.

Právny stav od: 1. 9. 2012

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca opakovaný príspevok náhradnému rodičovi mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok na tento príspevok.

Právny stav od: 1. 9. 2012
Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca opakovaný príspevok náhradnému rodičovi mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok na tento príspevok.
Právny stav od: 1. 1. 2011

O príspevku na starostlivosť o dieťa rozhoduje a tento príspevok vypláca oprávnenej osobe úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej trvalého alebo prechodného pobytu na základe písomnej žiadosti, ktorú podáva oprávnená osoba platiteľovi. Príspevok na starostlivosť o dieťa sa vypláca vždy za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.

Právny stav od: 1. 1. 2010

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého pobytu podaním písomnej žiadosti. Platiteľ vyplatí príplatok k príspevku najskôr po uplynutí aspoň 28 dní života dieťaťa a najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa táto skutočnosť preukázala.

Partner