49 výsledkov
Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 9. 2011

Za akých podmienok je možné poskytnúť zamestnancovi, ktorý je príslušníkom tretej krajiny, neplatené voľno? V prípade vzniku prekážky v práci na strane zamestnávateľa je možné aj voči nemu uplatniť režim podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce, t. j. poskytovať mu náhradu mzdy v sume 60 % jeho priemerného zárobku?

Dátum publikácie: 9. 8. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanci boli na pracovnej ceste – výstave v Nemecku od 2. 7. do 12. 7. 2019. Mali dohodnuté pracovné rokovania s klientmi. Budú mať vyplatené cestovné príkazy. Práca počas víkendu bude zaplatená ako nadčas s príplatkami za prácu v sobotu, nedeľu a sviatok bude ako odpracovaný s príplatkom za prácu vo sviatok?

Dátum publikácie: 24. 7. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Pracovný pomer zamestnanca, ktorý sa stal poberateľom starobného dôchodku, končí na základe dohody o ukončení pracovného pomeru. Je potrebné, aby o vyplatenie odchodného požiadal zamestnanec písomne zamestnávateľa? Je možné vyplatiť odstupné zamestnancovi v prípade, ak bude mať ukončený pracovný pomer dohodou podľa § 60 Zákonníka práce bez uvedenia dôvodu [t. j. nebol ukončený pracovný pomer v súlade s § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), resp. straty spôsobilosti vykonávať prácu v súlade so zmenou zdravotného stavu]?

Dátum publikácie: 17. 6. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Zamestnávateľ uzatvoril so zamestnancom pracovnú zmluvu na dobu určitú na tzv. sezónne práce od 23. 4. 2019 do 31. 10. 2019. Zamestnávateľovi doručil tlačivo práceneschopnosti od 23. 4. 2019, takže do práce vôbec nenastúpil. Má mu zamestnávateľ zaplatiť prvých 10 dní práceneschopnosti? Môže s ním skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe?

Dátum publikácie: 4. 1. 2019
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec je t. č. od 2. 3. 2017 na PN a plánuje ukončiť pracovný pomer dohodou k 30. 11. 2018 zo zdravotných dôvodov. Dňa 21. 8. 2015 absolvoval základnú lekársku prehliadku v súvislosti výkonom práce, kde zamestnanca lekár uznal za spôsobilého na výkon posudzovanej práce. Je invalidný menej ako 70 % a má kartu ŤZP.

Môže zamestnanec absolvovať výstupnú lekársku prehliadku počas PN? Zamestnancovi zamestnávateľ nemá možnosť ponúknuť iné vhodné pracovné miesto, musí aj tak požiadať o preradenie na inú vhodnú prácu, aby mal nárok na odstupné?

Dátum publikácie: 4. 1. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Aké nároky majú pozostalí pri úmrtí zamestnanca od spoločnosti, v ktorej zamestnanec pracoval?

Dátum publikácie: 29. 11. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Má nárok na náhradu príjmu a na nemocenské dávky zamestnanec, ktorý má dohodu o vykonaní práce od 1. 6. 2018 do 28. 6. 2018? Bol prihlásený ako DOVP - nepravidelný príjem. Je práceneschopný od 21. 6. 2018.

Dátum publikácie: 15. 6. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec je stále uznaný za dočasne práceneschopného, ale prečerpal dovolenku. Aké sú možnosti vyrovnania prečerpanej dovolenky so zamestnancom? Môže zamestnávateľ vyrovnať prečerpanú dovolenku pri výplate, ktorá bude mínusová a zamestnanec na základe toho vráti finančné prostriedky na účet?

Dátum publikácie: 11. 6. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2015

Akú formu má mať zdravotný posudok, keď zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav stratil zdravotnú spôsobilosť? Ak mu zamestnávateľ ponúkne inú prácu a on ju neprijme, má nárok na odstupné? Je potrebné takúto výpoveď prerokovať s odbormi?

Dátum publikácie: 23. 1. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyňa sa zúčastnila pohrebu svojho prarodiča, s ktorým nežila v spoločnej domácnosti, ani nevybavovala pohreb. Má zamestnankyňa nárok na jeden deň pracovného voľna s náhradou mzdy?

Partner