122 výsledkov
Dátum publikácie: 3. 2. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 2. 2020

Článok popisuje povinnosti v mzdovej učtárni súvisiace s ukončením roka, ako napr. uzatvorenie mzdových listov, mzdovej evidencie, výpočet priemerného zárobku a výpočet ročného priemeru, kontrola, vyrovnanie nevyčerpaných dovoleniek zamestnancov + nová výmera dovolenky na rok 2020 a iné.

Dátum publikácie: 3. 2. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Mičurová Školková
Právny stav od: 1. 2. 2020

Je možný a zákonný súbeh výkonu funkcie konateľa s uzavretým pracovným pomerom v tej istej obchodnej spoločnosti? Na aký druh práce môže mať konateľ uzavretú pracovnú zmluvu, na základe akej zmluvy môže konateľ vykonávať svoju funkciu či aké z toho plynú odvody a tiež povinnosti v prípade zodpovednosti za škodu?

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019

Zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva okrem výpočtu a vyplatenia mzdy zamestnancom plní zákonmi ustanovené odvodové, prihlasovacie, oznamovacie a evidenčné povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu. Neplnenie týchto povinností vôbec alebo oneskorené a nesprávne plnenie má za následok uloženie sankcií.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019

Za porušenie registračných, oznamovacích a vykazovacích povinností môže Sociálna poisťovňa podľa § 239 zákona uložiť zamestnávateľovi pokutu až do 16 596,96 €. 

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019

 Zamestnávateľ má povinnosť vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na zdravotné poistenie. Ak preddavok neodvedie riadne a včas, príslušná zdravotná poisťovňa si môže uplatniť nárok na tento preddavok výkazom nedoplatkov podľa § 17a zákona.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019

Zamestnávateľ je povinný zraziť preddavok pri výplate alebo pri poukázaní, alebo pri pripísaní zdaniteľnej mzdy zamestnancom k dobru a ten, znížený o úhrn daňového bonusu, je povinný odviesť najneskôr do piatich dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru. Je povinný vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň u tých zamestnancov, ktorí o to písomne požiadali, a o vykonanom ročnom zúčtovaní im vydať doklad. Ostatným zamestnancom je povinný vystaviť a doručiť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. Ak správca dane zistí, že zamestnávateľ tieto povinnosti nesplnil vôbec alebo v ustanovenej lehote, uloží mu pokutu.

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2019

Tento článok je pokračovaním – 3. časťou zo 4-dielneho seriálu. 

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 12. 2019

Vplyv na odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa v súvislosti so zmenou výšky sumy minimálnej mzdy, ktorá bola ustanovená nariadením vlády SR č. 324/2019 Z. z., a to 580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 3,333 € za každú odpracovanú hodinu.

Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 10. 2019

Zdravotné poistenie je druhou časťou zo 4-dielneho seriálu. Jednotlivé časti v sumári ponúkajú praktický návod pre začínajúcich mzdárov na plnenie svojich povinností. Článok je doplnený praktickými príkladmi.

Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 10. 2019

Kto je zamestnávateľ na účely zdravotného poistenia a aké povinnosti voči zdravotnej poisťovni pre neho vyplývajú.

Partner