112 výsledkov
Dátum publikácie: 11. 3. 2020
Autor: JUDr. Eva Tináková, PhD.
Právny stav od: 1. 9. 2011

Ako postupovať v prípade, ak by na mesto, v ktorom sa zamestnávateľ nachádza, bola v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom v Európe vyhlásená karanténa? Ako sa v tomto prípade posudzuje neprítomnosť zamestnancov v práci a ako je táto neprítomnosť hradená?

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Firma má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania so strednou školou podľa § 8 zákona o odbornom vzdelávaní. So žiakom zamestnávateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu. Má firma nárok na zníženie základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona o dani z príjmov? ...

Dátum publikácie: 15. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Spoločnosť uzatvorila dňa 18. 6. 2019 zmluvu o duálnom vzdelávaní so SOŠ (odbor autoopravár mechanik, autoopravár - elektrikár). Zároveň je uzatvorená aj učebná zmluva medzi spoločnosťou a zákonnými zástupcami študenta (momentálne sa v spoločnosti takto vzdeláva 1 študent). Miestom praktického vyučovania je servisné stredisko spoločnosti v meste R. Podľa informácií vedúceho strediska žiak nastúpil na toto praktické vyučovanie v 9/2019, vykonáva však doteraz iba cvičnú prácu (nie produktívnu) pod dohľadom prideleného servisného technika. V zmluve je dohodnutá základná výška odmeny za produktívnu prácu a poskytnutie podnikového štipendia. 1. Ako je to s odmeňovaním, ak vykonáva momentálne iba cvičnú prácu?...

Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnankyňa poberá rodičovský príspevok, ale ukončila rodičovskú dovolenku predčasne a od 1. 1. 2019 nastúpila späť do práce na skrátený pracovný čas. Aké odvody bude platiť do zdravotnej a Sociálnej poisťovne?

Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Zdaňuje sa strava na pohostení pri akcii Deň učiteľov?

Dátum publikácie: 13. 3. 2019
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2017

Ako sa postupuje v prípade, ak firma nemá konateľa, lebo jeden zomrel a druhý sa ide vzdať funkcie? Sú nejaké povinnosti, ktoré musia spoločníci zohľadniť? Ako je nutné rozdeliť zdanený zisk z roku 2016, ak pomer podielov nebol rovnaký za celý rok, ale sa zmenil vo februári, brať do úvahy stav ku koncu roka? Ak neprebehla zmena v OR SR v zápise spoločníka, tak odvod do zdravotnej poisťovne je potrebné zadať na rodné číslo zomrelého spoločníka?

Dátum publikácie: 12. 3. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Ako sa zdaňuje príjem člena volebnej komisie? Má byť tento príjem uvedený na potvrdení o zdaniteľných príjmoch?

Dátum publikácie: 14. 1. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2018

Musí zamestnávateľ prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne ešte pred nástupom do práce alebo má na to po novom 8 dní?

Dátum publikácie: 4. 1. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2011

Muž nastúpil u zamestnávateľa do pracovného pomeru od 1. 10. na plný úväzok. U svojho predchádzajúceho zamestnávateľa požiadal k 29. 9. o materskú dovolenku. Uvedenú skutočnosť oznámil zamestnávateľovi až 25. 10. Môže tento zamestnanec poberať materské dávky a zároveň byť zamestnaný na trvalý pracovný pomer na plný úväzok?

Dátum publikácie: 4. 1. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Ako sa účtuje nedoplatok a preplatok zamestnanca a zamestnávateľa z ročného zúčtovania zdravotného poistenia? Dokedy sa musia nedoplatky, preplatky zamestnanca vyrovnať vo výplate?

Partner