7 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1. 1. 2020

Výkaz predkladá zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v zmysle ust. § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 63 ods. 5 zákona, plnenie povinného podielu na celkovom počte svojich zamestnancov preukazuje zamestnávateľ.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Výkaz predkladá zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Podľa § 63 ods. 5 zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu na celkovom počte svojich zamestnancov.                               

Právny stav od: 1. 1. 2015

Oznámenie podáva zamestnanec zamestnávateľovi, u ktorého si uplatňuje nárok na odpočítateľnú položku podľa § 16 ods. 16 zákona č. 580/2004 Z. z.1)). Zamestnanec oznámenie podáva do 8 dní odo dňa vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Počas zamestnania oznamuje zamestnanec zánik nároku na uplatnenie odpočítateľnej položky a to do 8 dní, od kedy zmena nastala.

Právny stav od: 1. 1. 2015

Daňové priznanie podáva daňovník príslušnému správcovi do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Právny stav od: 1. 1. 2014

Zrazené sumy na zabezpečenie odvádza platiteľ príjmu do pätnásteho dňa každého kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac príslušnému správcovi dane. Túto skutočnosť je zároveň povinný oznámiť miestne príslušnému správcovi dane daňovníka, ak tento správca dane na žiadosť platiteľa príjmu neurčí inak, na príslušnom tlačive - Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane.

Právny stav od: 1. 1. 2013

Ak uplatňuje daňovník dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti pri výpočte tejto dane alebo preddavkov na daň nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa, vyplní uvedené vyhlásenie zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po vstupe do zamestnania a každoročne do konca januára príslušného zdaňovacieho obdobia alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia. Ak má daňovník súčasne viacerých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, vyhlásenie predloží len jednému z nich.

Právny stav od: 1. 1. 2012

Správcovia dane môžu vyrubovať miestne dane kedykoľvek v priebehu roka. Občan má 30-dňovú lehotu na to, aby oznámil obecnému, resp. mestskému úradu zmeny v stave nehnuteľností, zmeny v stave psov, resp. zmeny týkajúcich sa poplatku za komunálny odpad. Obec ako správca dane vyrubí daň rozhodnutím a vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Partner