133 výsledkov
Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Tretia, záverečná časť sa zaoberá najčastejšími formami pracovných pohovorov a tiež tým, ktorý typ pohovoru je pri tej ktorej profesii najvhodnejší.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Marcela Prajová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Jednou z úloh zamestnávateľa je starať sa o vzdelávanie svojich zamestnancov. Opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej zvyšovanie, resp. prehlbovanie prerokuje zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov. Systém celoživotného vzdelávania uplatňovaný vo vzdelávacej sústave Slovenskej republiky upravuje zákon č. 568/2009 Z. z. 

Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Mičurová Školková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spôsob skončenia pracovného pomeru, dôvody výpovede, postup pri výpovedi, výpovedná doba, práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca.

Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Mičurová Školková
Právny stav od: 1. 1. 2020

V prípadoch, ak sa zamestnanec po prijatí výpovede odmietne dostaviť do práce, hoci jeho pracovný pomer ešte trvá, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu, na náhradu škody, ale aj právo okamžite skončiť pracovný pomer počas výpovednej doby alebo krátiť dovolenku.

Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Mičurová Školková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ má povinnosť výpoveď zamestnanca prerokovať vopred so zástupcami zamestnancov. Pred podaním výpovede je povinný pri istých výpovedných dôvodoch splniť si ponukovú povinnosť - navrhúť inú vhodnú prácu.

 

Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Mičurová Školková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ nemôže dať počas trvania práceneschopnosti alebo ošetrovania člena rodiny výpoveď, pretože zamestnanec je v tzv. ochrannej dobe.

Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Mičurová Školková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec je vo výpovednej dobe povinný naďalej dodržiavať všetky svoje zákonné povinnosti a zároveň povinnosti upravené v pracovnej zmluve, v pracovnom poriadku alebo podľa pokynov zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak
Právny stav od: 1. 9. 2020

Súbežné pracovné pomery a výkon inej zárobkovej činnosti popri pracovnom pomere u svojho zamestnávateľa a možnosť obmedzenia zárobkovej činnosti zo strany zamestnávateľa po skončení pracovného pomeru zamestnanca, nároky a na druhej strane záväzky zamestnanca a zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 6. 2020

Po potvrdení ochorenia COVID-19 bolo aj na území Slovenskej republiky prijatých množstvo zákonov či opatrení, ktoré zasahujú nielen do pracovnoprávnych vzťahov, ale aj do podnikania, občianskych a obchodnoprávnych vzťahov. Tento príspevok prináša stručný prehľad najdôležitejších prijatých opatrení.

Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 6. 2020

V zmysle rozsudku krajského súdu Nitra sa pod pojmom dobré mravy rozumie súhrn  spoločenských, kultúrnych a mravných noriem, ktoré v historickom vývoji preukazujú istú nemennosť, vystihujú podstatné historické tendencie, sú akceptované rozhodujúcou časťou spoločnosti a majú povahu základných noriem správania.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.