74 výsledkov
Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Môže zamestnávateľ udeľovať pokuty zamestnancom napríklad za porušenie pracovnej disciplíny?

Dátum publikácie: 30. 10. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 8. 2015

Môže zamestnanec subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorému bola uložená pracovná povinnosť, platne skončiť pracovný pomer z vlastného podnetu výpoveďou, prípadne v skúšobnej dobe, okamžitým skončením alebo dohodou so zamestnávateľom?

Dátum publikácie: 6. 8. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Dá sa s cieľom plnenia povinného podielu zamestnávania občana so zdravotným postihnutím využiť plnenie aj v prípade, že zamestnávateľ zamestnáva takúto osobu, ale len na dohodu o pracovnej činnosti?

Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Treba do príjmov za rok 2019 zahrnúť aj príjem na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku pre aktívnych mladých UoZ (uchádzač o zamestnanie) v rámci národného projektu "Reštart pre mladých UoZ 2"? Ide o príspevky pod záštitou Európskeho sociálneho fondu z úradu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti. Podmienkou poskytovania príspevkov je nájdenie si zamestnania evidovaným mladým nezamestnaným do 29 rokov, ktorý bol vedený v evidencii UoZ bezprostredne pre vznikom pracovného pomeru min. 1 mesiac.

Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 18. 6. 2016

Na základe vzájomnej dohody uzatvorenej s partnerskou organizáciou v inom členskom štáte EÚ sa zamestnanci zúčastňujú organizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí, výmenných pobytov, výmenných vzdelávacích a odborných programov, ako aj spoločných seminárov, ktoré sú organizované partnerskou organizáciou v inom štáte EÚ pre jej zamestnancov a zamestnancov slovenského zamestnávateľa. Možno účasť zamestnancov slovenského zamestnávateľa na takýchto aktivitách považovať za vyslanie?

Dátum publikácie: 9. 6. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013

Môže byť volebné obdobie doplneného člena zamestnaneckej rady kratšie ako štvorročné?

Dátum publikácie: 30. 4. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 23. 4. 2020

V súvislosti s korona krízou a žiadosťami o štátnu pomoc spoločnosť žiada o vysvetlenie definície „podnik v ťažkostiach“. V definícii sa uvádza, že ukazovateľ pomer dlhu nesmie byť >7.5 a pomer EBITDA k úrokovému krytiu nesmie byť <0 za posledné dva roky. Musia byť podmienky splnené v oboch rokoch súčasne? Ide o to, že v roku 2018 spoločnosť nesplnila podmienku EBITDA k úrokovému krytiu, roky predtým aj v roku 2019 ju splnila, čiže iba v roku 2018 nesplnila jeden z ukazovateľov. Je alebo nie je spoločnosť „podnik v ťažkostiach“?

Dátum publikácie: 17. 4. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Je tento postup správny? V prípade spoločností, ktoré vôbec nemôžu vykonávať svoju činnosť, vyplatí zamestnávateľ mzdy minimálne vo výške 80 % priemernej mzdy. Odvody sa uhradia iba tie, ktoré sa strhávajú zamestnancom. Tie, ktoré platí zamestnávateľ, požiada o odloženie splatnosti do 31. 7. 2020. Okrem uvedeného, na akú pomoc majú nárok od štátu? 

Dátum publikácie: 15. 4. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Môže zamestnávateľ skončiť so zamestnancom pracovný pomer v skúšobnej dobe, keď je práceneschopný?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aké povinnosti má zamestnávateľ voči zamestnancom, ktorí z dôvodu realizácie opatrení zameraných na obmedzenie šírenia koronavírusu dočasne po dohode so zamestnávateľom vykonávajú prácu doma? V prípade, ak zamestnávateľ z vyššie uvedeného dôvodu skráti zamestnancom vykonávajúcim prácu na svojom pracovisku pracovný čas, ide o prekážku v práci na jeho strane podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.