20 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Pri opravách chýb platia určité pravidlá a postupy. V príspevku autorka poukazuje na chyby, ktoré vznikajú pri výpočte mzdy zamestnanca a spôsob ich opravy v účtovníctve zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Základné číselné údaje potrebné pre výpočet mzdy v roku 2019.

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Zamestnávateľ môže vykonať opravu chyby novým výpočtom čistej mzdy alebo opravou pri ďalšom výpočte miezd v najbližšom výplatnom termíne.

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Ak zamestnávateľ chybu zistí a opraví, je povinný ju uviesť aj v dokladoch mzdovej evidencie.

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Výpočet miezd, výšky odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a výpočet dane z príjmov FO je rovnaký u podnikateľov – FO, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, ako aj u podnikateľov, ktorí podnikajú ako právnické osoby a účtujú v sústave podvojného účtovníctva; rozdiel je len v spôsobe účtovania.

Dátum publikácie: 26. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa vzťahuje na účtovnú jednotku ako zamestnávateľa, na zamestnancov a spoločníkov v obchodných spoločnostiach a členov družstiev, ktorí sú zároveň v pracovnoprávnom vzťahu k spoločnosti a družstvu. Účtová skupina 33 nezahŕňa zúčtovanie odmien spoločníkom v obchodných spoločnostiach a členom družstiev zo závislej činnosti.

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Vzor dohody o zrážkach zo mzdy na úhradu záväzkov zamestnanca za poskytovanie stravovania zamestnávateľom.

Dátum publikácie: 27. 8. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 8. 2018

Ako možno zabezpečiť finančný záväzok zamestnanca zo strany zamestnávateľa, je uvedené možné uplatniť i po zániku pracovného pomeru? V článku sa venujeme otázke zabezpečenia záväzkov zamestnanca zo strany zamestnávateľa v zmysle ustanovení Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov.

Dátum publikácie: 27. 8. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 8. 2018

Viete, ako možno zabezpečiť finančný záväzok zamestnanca zo strany zamestnávateľa? Overte si svoje vedomosti.

Dátum publikácie: 26. 6. 2018
Autor: JUDr. Stanislava Žáková
Právny stav od: 1. 6. 2018

Obsahom článku je problematika zamestnávania mladistvých, konkrétne pracovné podmienky a konkrétne práce, ktoré sú mladistvým zakázané. Zamestnávatelia musia dbať na zvýšenú starostlivosť o mladistvých zamestnancov zabezpečovaním takých pracovných podmienok, ktoré umožňujú rozvoj ich telesných a duševných schopností, a zároveň zohľadňujú absenciu pracovných skúseností a bezpečných pracovných návykov.

Partner