17 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 8. 7. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Suma životného minima sa ustanovuje každý rok k 1. júlu a ani rok 2020 nie je výnimkou. Životné minimum by malo predstavovať minimálnu hranicu na akceptovateľný životný štandard fyzickej osoby, pod ktorou nastáva spoločnosťou neakceptovateľný stav hmotnej núdze. Od 1. 7. 2020 ho ustanovilo opatrenie č. 174/2020 Z. z.

Dátum publikácie: 9. 4. 2020
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 4. 4. 2020

V súčasnosti dochádza k spracovaniu miezd za mesiac marec 2020, mnohé samosprávy sú zmätené z informácií, s ktorými sa denno-denne stretávajú v rôznych médiách. Z toho dôvodu sme si dovolili pripraviť článok, ktorý môže pomôcť samosprávam pri riešení problémov v mzdovej oblasti v mesiacoch marec 2020 a apríl 2020. Článok je určený primárne menším obciam, ktoré sú v pozícii zriaďovateľa, prípadne štatutárneho orgánu školy.

Dátum publikácie: 29. 3. 2019
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Predpokladom zodpovednosti zamestnanca za vzniknutý schodok je písomné uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti. Predmetom dohody môžu byť len hodnoty určené na obeh a obrat, ktorými sú napr. zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu.

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Aby bolo možné založiť pracovnoprávnu zodpovednosť zamestnanca na účely náhrady škody, je nevyhnutné vymedziť právny termín „plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním“. Práve zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním sa zakladá zodpovednosť zamestnanca za škodu.

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Plnenie pracovných úloh zo strany zamestnanca Zákonník práce definuje ako výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, prípadne inú činnosť vykonávanú na príkaz zamestnávateľa, ako aj činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty.

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 2. 2019

 Ak zamestnávateľovi vznikne ujma a ak inému subjektu nemožno pričítať k protiprávnemu úkonu zavinenie, ide o náhodu v právnom zmysle – z vyššej moci. V tom prípade zamestnanec za náhodu nezodpovedá. 

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Táto časť sa zaoberá zodpovednosťou zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovednosťou zamestnanca za stratu zverených predmetov a zavinením zamestnanca, ktoré sa predpokladá a potrebou zakotvenia tejto skutočnosti v pracovnom poriadku. 

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Zákonník práce nedefinuje závažné a menej závažná porušenie pracovnej disciplíny; zamestnávateľ môže podrobnosti upraviť v pracovnom poriadku.

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla. To neplatí, ak ide o škodu na zdraví.

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Vzor dohody o zrážkach zo mzdy na úhradu záväzkov zamestnanca za poskytovanie stravovania zamestnávateľom.

Partner