22 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2019

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. Sumár veličín, ktoré sú platné od od 1. júla 2019, 1. septembra 2019 a 1. januára 2020.

Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2019

Sumy minimálneho výživného, pri posúdení nároku na predčasný starobný dôchodok, zárobku uchádzača o zamestnanie, sumy peňažného príspevku na osobnú asistenciu, príspevku na opatrovanie, exekučných zrážok od 1. 7. 2019.

Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2019

Suma  príspevku na podporu náhradnej starostlivosti, ktorá sa odvíja od životného minima a je platná od 1. septembra2019. 

Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2019

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka.  Sumár veličín platných od 1. januára 2020, ktoré sú ovplyvnené zmenou životného minima. 

Dátum publikácie: 29. 3. 2019
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Predpokladom zodpovednosti zamestnanca za vzniknutý schodok je písomné uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti. Predmetom dohody môžu byť len hodnoty určené na obeh a obrat, ktorými sú napr. zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu.

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Aby bolo možné založiť pracovnoprávnu zodpovednosť zamestnanca na účely náhrady škody, je nevyhnutné vymedziť právny termín „plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním“. Práve zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním sa zakladá zodpovednosť zamestnanca za škodu.

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Plnenie pracovných úloh zo strany zamestnanca Zákonník práce definuje ako výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, prípadne inú činnosť vykonávanú na príkaz zamestnávateľa, ako aj činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty.

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 2. 2019

 Ak zamestnávateľovi vznikne ujma a ak inému subjektu nemožno pričítať k protiprávnemu úkonu zavinenie, ide o náhodu v právnom zmysle – z vyššej moci. V tom prípade zamestnanec za náhodu nezodpovedá. 

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Táto časť sa zaoberá zodpovednosťou zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovednosťou zamestnanca za stratu zverených predmetov a zavinením zamestnanca, ktoré sa predpokladá a potrebou zakotvenia tejto skutočnosti v pracovnom poriadku. 

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Zákonník práce nedefinuje závažné a menej závažná porušenie pracovnej disciplíny; zamestnávateľ môže podrobnosti upraviť v pracovnom poriadku.

Partner