710 výsledkov
...
Dátum publikácie: 3. 4. 2020
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 4. 4. 2020

Zákon č. 66/2020 Z. z. – novela Zákonníka práce a ďalších pracovnoprávnych predpisov – je účinný od 4. 4. 2020. Snahou bolo v krízovej situácii udržanie existujúcich pracovných miest zo strany štátu a pomoc zamestnávateľom, aby mohli flexibilnejšie reagovať na mimoriadnu situáciu v rámci svojej spoločnosti. Ustanovuje napr. nariadenie čerpania dovolenky, poskytovanie náhrady mzdy vo výške 80 %v prípade uzatvorenia prevádzky, predĺženie obdobia podpory v nezamestnanosti, úpravu povinností v oblasti BOZP a iné. 

Dátum publikácie: 1. 4. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 27. 3. 2020

Od 27. marca sú účinné dočasné opatrenia týkajúce sa prerušenia plynutia súkromno-právnych aj procesných lehôt, umožneniu rozhodovania per rollam v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb súkromného práva a dočasnému zákazu výkonu záložného práva a dražby. Zaviedla sa tiež možnosť využívať tzv. lokalizačných a prevádzkových údajov z mobilných telefónov. Článok ponúka vysvetlenia k jednotlivým opatreniam.

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 27. 3. 2020

Cieľom zákona 63/2020 Z. z. je zlepšiť finančnú situáciu poberateľov nemocenského a ošetrovného a pomôcť čiastočne zmierniť negatívne finančné dopady na zamestnávateľov v súvislosti s ochorením COVID-19. Zákon upravuje čerpanie nemocenskej dávky aj ošetrovného, ktoré bude môcť byť rodičom poskytnuté za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení, nie iba za 10 dní. Zákon podáva pomocnú ruku aj zamestnávateľom, aby v čase zavedených opatrení, akými je napríklad karanténa, nemuseli znižovať stavy zamestnancov.

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 2. 1. 2016

Povinnosti zamestnávateľa a práva a povinnosti zamestnanca sú ustanovené v ust. § 6 a nasl. zákona o BOZP. Podľa ust. § 7 zákona o BOZP je zamestnávateľovi uložená povinnosť oboznamovať všetkých svojich zamestnancov v rozsahu ust. § 7 ods. 1 až ods. 4 zákona o BOZP (o.i. oboznámenie s právnymi predpismi a zásadami, s existenciou nebezpečenstva a ohrozením a dosahmi daného stavu, so zákazom vstupu do priestorov). 

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Mičurová Školková
Právny stav od: 1. 3. 2020

Pri monitorovaní zamestnancov je nutné dodržať súlad s Ústavou SR, so Zákonníkom práce a s pravidlami ochrany osobných údajov v intenciách GDPR. Aké zásady je potrebné dodržať pri monitorovaní e-mailovej pošty, súborov v počítači či monitorovaní browsovania zamestnanca na internete?

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 3. 2020

Násilie na pracovisku môže mať rôznu podobu a formu, najčastejšie sú však pojmy ako obťažovanie, šikana, mobbing, bossing či staffing a prečo je potrebné prijať všetky možné opatrenia, aby k násiliu na pracovisku nedochádzalo.

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 3. 2020

V pokračovaní príspevku sa podrobnejšie zameriame na vytvorenie chránenej dielne a chráneného pracoviska a ich prevádzku.

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Mičurová Školková
Právny stav od: 1. 3. 2020

Okamžité skončenie pracovného pomeru je jednostranný právny úkon účastníka pracovného pomeru adresovaný druhému účastníkovi tohto pomeru, ktorý smeruje k skončeniu pracovného pomeru. Ktorých chýb by sa mali zamestnávatelia a  zamestnanci vyvarovať, aby ich okamžité skončenie pracovného pomeru neskončilo pred súdom ako neplatné? Niekoľko rozhodnutí poukazuje na ustálené názory súdov. 

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Príspevok sa zaoberá povinnosťou prevádzkovateľa prijať primerané technické a organizačné opatrenia, poukazuje na právnu úpravu o bezpečnostných incidentoch a ich zaznamenávaní u prevádzkovateľov.

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Článok ponúka informácie týkajúce sa doktoranda v dennej forme štúdia a doktorandského štipendia, doktoranda a zárobkovej činnosti v pracovnoprávnom vzťahu, doktoranda a zárobkovej činnosti ako samostatne zárobkovo činnej osoby i povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov.

...

Partner