944 výsledkov
...
Dátum publikácie: 28. 1. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec pracujúci u zamestnávateľa na kratší pracovný čas od 9. 5. 2019 stratil podľa lekárskeho posudku v dôsledku poškodenia zdravia pri autonehode spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Aké sú možnosti zamestnávateľa, keď mu nevie ponúknuť vhodnú prácu? Má v súvislosti so skončením pracovného pomeru zamestnanec nárok na odstupné?

Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť chce objednať pre zamestnancov „prenájom rehabilitačného centra“ a hradiť to zo sociálneho fondu. Je toto oslobodené od dane z príjmu, aby sa to nedodaňovalo ako nepeňažný príjem zamestnancom. Prípadne aké podmienky musia byť splnené, aby to bolo oslobodené od dane? A je možné uhradiť dary (vecné dary a poukážky na masáže) do súťaže na večierok zo sociálneho fondu s tým, aby ich nebolo potrebné následne zdaňovať zamestnancom vo výplatách ako nepeňažný príjem?

Dátum publikácie: 24. 1. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec viedol so zamestnávateľom spor o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, v ktorom súd rozhodol o neplatnosti a o trvaní pracovného pomeru v čase od 24. 10. 2011 do 4. 5. 2014. Dňa 5. 5. 2014 nastúpil zamestnanec do práce, no zamestnávateľ rozhodol o organizačnej zmene, z dôvodu ktorého bola daná zamestnancovi výpoveď v zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce s trojmesačnou výpovednou dobou a zamestnancovi bolo vyplatené odstupné. Zamestnanec opätovne napadol skončenie pracovného pomeru na súde a súd rozhodol, že skončenie pracovného pomeru je neplatné a pracovný pomer ku dňu 31. 10. 2019 trvá. Od 1. 11. 2019 nastúpil zamestnanec do práce, no chce sa so zamestnávateľom dohodnúť na skončení pracovného pomeru podľa § 60 Zákonníka práce a žiada odstupné. Môže zamestnávateľ vyplatiť odstupné opäť?

Dátum publikácie: 24. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Vo firme sú mzdy zložené z dvoch zložiek: mesačná napr. 600 € a pohyblivá (dochádzkový bonus) 200 €. Musí zamestnávateľ týmto zamestnancom navyšovať mzdu na minimálnu mzdu od r. 2020? Čiže brať do úvahy len mesačnú mzdu a mzdu navýšiť na 696 €, aby splnili podmienku koeficientu minimálnej mzdy? Alebo obe zložky mzdy sa berú ako súčasť mzdy, čiže 800 € a zamestnávateľ nemusí navyšovať mzdu?

Dátum publikácie: 24. 1. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnávateľ vyplatil zamestnancom v májovej mzde 13. plat v sume 500 €. Ak by im chcel vyplatiť 14. plat a splnili by všetky podmienky, musí byť 14. plat vo výške priemerného zárobku alebo môže byť aj vo výške 500 €?

Dátum publikácie: 23. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Po rodičovskej dovolenke nastúpila zamestnankyňa do práce od 1. 6. 2019. Zostatok minuloročných dovoleniek ku dňu nástupu po RD bol 91 dní. Z týchto vyčerpá do 31. 12. 2019 73 dní. Zostatok minuloročnej dovolenky bude 18 dní. Pracovný pomer trvá, v roku 2019 má nárok na 41 dní dovolenky. Túto si môže preniesť do roku 2020. Môže sa nevyčerpaná dovolenka z minulých rokov v dĺžke 18 dní preplatiť alebo platí ustanovenie Zákonníka práce, že sa prepláca iba časť dovolenky presahujúca 4 týždne dovolenky?

Dátum publikácie: 22. 1. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2008

V kolektívnej zmluve je dohodnuté, že pri úmrtí zamestnanca alebo zamestnanca na dôchodku mu bude z finančných prostriedkov zamestnávateľa zakúpený smútočný veniec. Je navrhnutá zmena, aby sa smútočný veniec kupoval z prostriedkov sociálneho fondu. Je to možné? 

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Je uzatvorená učebná zmluva, podľa ktorej zamestnávateľ finančne zabezpečuje žiaka a vypláca žiakovi odmenu za produktívnu prácu. Limituje zamestnávateľa zákon, akú maximálnu odmenu môže žiakovi vyplatiť?

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Firma má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania so strednou školou podľa § 8 zákona o odbornom vzdelávaní. So žiakom zamestnávateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu. Má firma nárok na zníženie základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona o dani z príjmov? ...

Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec má v pracovnej zmluve uvedené: „zložka mzdy – základ – hrubá mzda, plus 100 € mesačná odmena“. Nič iné tam uvedené nemá. Zamestnávateľ nemá kolektívnu zmluvu ani žiadny interný predpis, v ktorom by boli bližšie upravené podmienky. Je zamestnávateľ povinný túto odmenu dávať zamestnancovi každý mesiac?

...

Partner