209 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Spisová značka: 6Asan/9/2017
R číslo: 40/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 2. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 8. 2018

V prípade, že príslušné ustanovenie právneho predpisu obsahuje dve skutkové podstaty správneho deliktu, a teda dva spôsoby správneho sankcionovania, musí správny orgán uloženú...

Spisová značka: C-20/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 22. 6. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 8. 2017

Článok 45 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej právnej úprave členského štátu, o akú ide vo veci samej, podľa ktorej daňovník, ktorý má bydlisko...

Spisová značka: 2Sa/11/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 6. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019

I. Žalobca je subjektom verejného práva, ktorý má Ústavou SR a zákonmi SR zverené nezastupiteľné úlohy pri zabezpečovaní starostlivosti o potreby občanov....

Spisová značka: 4To/26/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 4. 2017

Rozhodovať o povinnosti poberateľa nemocenskej dávky vrátiť dávku alebo jej časť vyplatenú neprávom alebo vo vyššej sume ako patrili, patrí do pôsobnosti Sociálnej poisťovne,...

Spisová značka: 3 Cdo 164/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 8. 12. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 2. 2017

I. Obchodný zákonník upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním (viď § 1 ods. 1 Obchodného zákonníka)....

Spisová značka: 1 So 26/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 16. 11. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 4. 2017

V konaní o preskúmanie rozhodnutí odporkyne o dávkach dôchodkového poistenia, v rámci ktorých sa rozhoduje o invalidnom dôchodku (§ 70 zák. č. 461/2003 Z. z.), je nevyhnutnou...

Spisová značka: 4 Cdo 689/2015
R číslo: 23/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 9. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 6. 2017

Na vykonanie organizačnej zmeny, ktorá má za následok skončenie pracovného pomeru príslušníka mestskej (obecnej) polície podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce, je oprávnené...

Spisová značka: C-478/15
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 21. 9. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 10. 2016

Ustanovenia Dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb,...

Spisová značka: 3 Cdo 233/2015
R číslo: 16/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 12. 9. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 6. 2017

Za účelom preverenia, či zamestnanec dodržiava pracovnú disciplínu, je zamestnávateľ, rešpektujúc zásady legality, legitimity a proporcionality, oprávnený monitorovať aj...

Spisová značka: C-335/15
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 14. 7. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 9. 2016

Článok 119 Zmluvy o ES (zmenený na článok 141 ES), článok 1 smernice Rady 75/117/EHS z 10. februára 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov...

...

Partner