38 výsledkov
Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Je uzatvorená učebná zmluva, podľa ktorej zamestnávateľ finančne zabezpečuje žiaka a vypláca žiakovi odmenu za produktívnu prácu. Limituje zamestnávateľa zákon, akú maximálnu odmenu môže žiakovi vyplatiť?

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Firma má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania so strednou školou podľa § 8 zákona o odbornom vzdelávaní. So žiakom zamestnávateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu. Má firma nárok na zníženie základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona o dani z príjmov? ...

Dátum publikácie: 15. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Spoločnosť uzatvorila dňa 18. 6. 2019 zmluvu o duálnom vzdelávaní so SOŠ (odbor autoopravár mechanik, autoopravár - elektrikár). Zároveň je uzatvorená aj učebná zmluva medzi spoločnosťou a zákonnými zástupcami študenta (momentálne sa v spoločnosti takto vzdeláva 1 študent). Miestom praktického vyučovania je servisné stredisko spoločnosti v meste R. Podľa informácií vedúceho strediska žiak nastúpil na toto praktické vyučovanie v 9/2019, vykonáva však doteraz iba cvičnú prácu (nie produktívnu) pod dohľadom prideleného servisného technika. V zmluve je dohodnutá základná výška odmeny za produktívnu prácu a poskytnutie podnikového štipendia. 1. Ako je to s odmeňovaním, ak vykonáva momentálne iba cvičnú prácu?...

Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Zamestnávateľ preškolil zamestnancov podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 28/2017 Z. z. Môže zamestnávateľ s týmito zamestnancami uzatvoriť dohodu o zvýšení kvalifikácie podľa § 155 ods. 1 Zákonníka práce, ktorou sa zaviažu zotrvať v pracovnom pomere, prípade uhradia preplatené náklady v prípade skončenia pracovného pomeru? Náklady na školenie nedosahujú sumu 1 700 €.

Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

V rámci prehlbovania kvalifikácie chce zamestnávateľ umožniť zamestnancom dobrovoľné absolvovanie akreditačného kurzu, ktorého cena prevyšuje 1 700 €. So zamestnancami chce uzavrieť dohodu v zmysle § 155 Zákonníka práce s tým, že zamestnanci sa budú spolupodieľať na nákladoch kurzu. Ako sa daňovo posúdia výdavky na kurz u zamestnávateľa a u zamestnanca?

Dátum publikácie: 2. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Ak chce zamestnávateľ uzatvoriť so zamestnancom dohodu o prehlbovaní kvalifikácie na predpokladanú výšku nákladov v sume 1 914 € s DPH a prehlbovanie bude trvať 7 dní, je adekvátna doba zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere 5 rokov? Do výšky nákladov je možné započítať okrem ceny školenia aj stravné, pohonné látky, mzdu, ubytovanie a daň z pridanej hodnoty?

Dátum publikácie: 19. 9. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Je potrebné, povinné vyžadovať pri nástupe nových zamestnancov kópiu najvyššieho ukončeného vzdelania, resp. potvrdenia o ukončení povinnej školskej dochádzky?

Dátum publikácie: 6. 9. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Môže pokračovať brigádnická práca študenta aj po dni štátnych skúšok? Študent mal 27. 5. 2019 štátnu skúšku, je to študent II. stupňa VŠ, mal štátnice na magisterský titul. Dohodu uzatváral zamestnávateľ ešte minulý rok, kedy má doložený štatút študenta potvrdením o návšteve školy. Neboli známe ešte dátumy štátnic, takže dohodu uzatvorili do 30. 6. 2019.

Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Spoločnosť má zmluvu so školou o duálnom vzdelávaní, kde je dohodnuté, že študent dostane odmenu za produktívnu prácu 50 % z minimálnej mzdy na hodinu. V dochádzke študenta je odpracovaná aj sobota. Je to v poriadku? Môže mu spoločnosť vyplatiť aj príplatok za sobotu? Môže vôbec pracovať študent z duálneho vzdelávania v sobotu?

Dátum publikácie: 16. 5. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Ak sú spoločnosť a žiak zapojení do duálneho vzdelávania, ako sa platia odvody z tejto odmeny žiaka za rok 2018?

Partner