5 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 3CoP/1/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 3. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 7. 2017

I. Správne postupoval súd prvej inštancie, ak pri určení výšky výživného do príjmu otca zohľadnil aj benefity z pracovného pomeru ako sú cestovné náhrady. Otec argumentuje tým,...

Spisová značka: 9Co/456/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 8. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 11. 2016

Z citovaných ustanovení § 9 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v platnom znení a § 44 ods. 2 Exekučného poriadku je...

Spisová značka: 3 Cdo 80/2005
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 1. 1. 2005
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 1. 2005
Najvyšší súd SR je tohto názoru, že pri určení „zárobku zamestnanca po zistení choroby z povolania“ pre odškodnenie náhrady za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti v...
Spisová značka: Cpj 47/1987
R číslo: 1/1988
Forma rozhodnutia: stanovisko pléna
Súd: občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR
Dátum rozhodnutia: 26. 8. 1987
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 8. 1987
Stanovisko - V prípade súdneho výkonu rozhodnutia zrážkami zo mzdy podľa vykonateľného rozhodnutia ukladajúceho splnenie povinnosti dlžníkovi aj ručiteľovi súd koná samostatne voči...
Spisová značka: Pls 1/1987
R číslo: 19/1987
Forma rozhodnutia: zo správy
Súd: Najvyšší súd SSR
Dátum rozhodnutia: 11. 6. 1987
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 6. 1987
K ďalším otázkam praxe súdov vo veciach súdneho výkonu rozhodnutia

Partner