14 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 15. 3. 2021
Dátum aktualizácie: 9. 6. 2021

Okrem mzdy možno exekúciou zrážkami postihnúť aj iné príjmy povinného. Pri exekúcii zrážkami z iných príjmov Exekučný poriadok odkazuje na ustanovenia Exekučného poriadku, ktoré upravujú exekúciu zrážkami zo mzdy.

Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2018
Dátum aktualizácie: 18. 10. 2019

Vzor potvrdenia o vykonaných zrážkach z odmeny dohodára.

Autor: Ing. Miriam Gregorová, JUDr. Miriam Podhradská, Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 4. 2017
Dátum aktualizácie: 6. 3. 2017

Na základe exekučného príkazu je dlžník povinného povinný vyplatiť pohľadávku oprávnenému, resp. na účet exekútora, podľa toho, ako bolo dohodnuté v zmluve o vykonaní exekúcie.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Súdny exekútor môže zastaviť exekúciu v prípadoch, ako napr. keď zastavenie exekúcie navrhol oprávnený, zanikol niektorý z účastníkov bez právneho nástupcu či keď povinný je nemajetný. Exekútor v týchto prípadoch doručí upovedomenie o zastavení exekúcie účastníkom a súdu, pričom ak zákon v danom prípade pripúšťa námietky, tak až po rozhodnutí o nich. Dôvod zastavenia exekúcie však povinne vždy uvedie.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Povinný môže z uvedených dôvodov podať návrh na zastavenie exekúcie. Podľa právnej úpravy účinnej od 1. apríla 2017 však dochádza k zmene. Po novom tak totiž musí urobiť do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Návrh musí obsahovať odôvodnenie a všetky skutočnosti, ktoré povinný môže ku dňu podania návrhu uplatniť. Návrh má odkladný účinok.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke sa vykonáva jej odpísaním z účtu do výšky prisúdenej pohľadávky a jej príslušenstva. Ak exekútor vykonáva exekúciu týmto spôsobom, prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva z účtu povinného. Výnimku tvoria plnenia s cieľom uspokojenia pohľadávky oprávneného vrátane jej príslušenstva a trov exekúcie bezhotovostným prevodom na účet určený exekútorom.

Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Exekútor po začatí exekúcie upovedomí účastníkov exekúcie o začatí exekúcie a o spôsobe jej vykonania, ak ho už je možné určiť, pričom povinného vyzve, aby splnil vymáhaný nárok. Exekútor upovedomí povinného o začatí exekúcie a o spôsobe jej vykonania pred vydaním exekučného príkazu.

Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Exekútor po začatí exekúcie upovedomí účastníkov exekúcie o začatí exekúcie a o spôsobe jej vykonania, ak ho už je možné určiť, pričom povinného vyzve, aby splnil vymáhaný nárok. Exekútor upovedomí povinného o začatí exekúcie a o spôsobe jej vykonania pred vydaním exekučného príkazu.

Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Ide o inštitút, ktorý môže využiť povinný výlučne pri exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Povinný musí byť zároveň zamestnávateľom, lebo vyhlásenie o určení peňažných prostriedkov na výplatu mzdy zamestnancom predkladá len zamestnávateľ, ktorý si plní svoje záväzky voči zamestnancom (právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ).

Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 4. 2017

V ustanovení § 58 Exekučného poriadku sa zavádza preddavok na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania pri exekúciách na uspokojenie nárokov na nepeňažné plnenie. Tieto spôsoby spravidla nie je možné realizovať, ak náklady výkonu oprávnený nepreddavkuje.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.